Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

Programmas dalībnieki:

 • Vadītāji ar pieredzi, bet bez akadēmiskām biznesa zināšanām, kuri vēlas pilnveidot un sistematizēt biznesa zināšanas
 • Jauni vadītāji, kuriem nepieciešams attīstīt vadības kompetences


Absolventu biežāk minētie ieguvumi:

 

 • Iespēja īsā laikā un koncentrētā veidā iepazīties ar mūsdienīgām pieejām biznesa vadībā un sistematizēt esošās zināšanas
 • Darbinieku vadīšanas iemaņu un prasmju pilnveidošana
 • Savas personības resursu apzināšanās un tālāka attīstība
 • Pieredzes apmaiņa ar pieredzējušiem biznesa treneriem un citiem mācību dalībniekiem
 • Konkrētu darba situāciju risinājumi un ieteikumi ikdienas darbam
 • Praktiski pielietojami mācību materiāli

 

Mācību norise un saturs

Pirms mācību uzsākšanas notiek individuālas pārrunas ar programmas vadītāju par dalībnieka pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām. Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un precizētu viņu mācību vajadzības, tiek organizētas grupas pirmsmācību tikšanās, kas palīdz dalībniekiem ātrāk iesaistīties mācību procesā un savstarpēji iepazīties.

Mācības notiek nelielās grupās (līdz 16 dalībniekiem), programmu var apgūt 5 mēnešos, mācoties vidēji 4 dienas mēnesī. Katram dalībniekam ir pieejami mācību materiāli gan drukātā, gan elektroniskā veidā.

Programmu veido 3 tēmu bloki: uzņēmuma vadīšana, darbinieku vadīšana un sevis attīstība. 

 

[Spiediet uz attēla, lai palielinātu to!]

 

PROGRAMMAS MODUĻI

 

Uzņēmuma vadīšana

Organizācija kā sistēma

Pasniedzēji: ALDIS CIMOŠKA
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izpratne par organizāciju kā apzināti veidotu sistēmu, tās efektivitātes pamata elementiem, uzbūves tipiem.
 • Praktiski pielietojamas zināšanas cilvēku vadīšanas kultūru, informācijas plūsmu un komunikācijas lomu organizācijā, organizācijas iekšējo kultūru.

Saturs:

Organizācija kā sistēma. Ievads

 • Organizācijas efektivitātes pamata elementi

Organizācijas stratēģija, vīzija, misija un mērķi

Organizācijas dizains un struktūra

 • Struktūru tipi; to priekšrocības un trūkumi
 • Struktūrai atbilstoši procesi un ar tiem saistītie amati

Cilvēki organizācijā

 • Attieksme pret cilvēkiem un viņu motivāciju
 • Organizācijā nepieciešamās cilvēku kompetences
 • Komunikācija ar cilvēkiem un informācijas plūsmas

Organizācijas kultūra

 • Organizācijas kultūru veidi un to ietekme
 • Vērtības organizācijā; savstarpējā sadarbība un attiecības

Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas

Pasniedzēja: JANA STROGONOVA
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izprasta vadītprasmes teorētiskā bāze, izanalizējot vadīšanas funkcijas, vadītāju līmeņus un lomas organizācijā.
 • Praktiski uzlabotas savu mērķu noteikšanas, laika plānošana, deleģēšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.

Saturs:

Vadītprasme. Ievads

 • Vadītāju funkcijas, līmeņi un lomas uzņēmumā
 • Vadītāju aktivitātes atbilstoši līmenim un lomai

Deleģēšana

 • Deleģēšanas process: kad, ko, kam deleģēt
 • Atgriezeniskā saite

Mērķi

 • Organizācijas plānošanas process; mērķu iedalījums
 • Mērķu formulēšana un izvirzīšana. SMART princips

Efektīvu lēmumu pieņemšana uzņēmumā

 • Lēmumu pieņemšanas process
 • Lēmumu pieņemšana problēmsituācijās

Sarunu vadīšanas stratēģija un taktikas

Pasniedzējs: AGRIS GRAVA
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Pilnveidotas zināšanas un prasmes realizēt uz klientu vai darbinieku orientētu domāšanu un komunikāciju.
 • Izvērtētas un uzlabotas sarunas organizēšanas un vadīšanas individuālās prasmes.
 • Pilnveidotas saskarsmes prasmes.
 • Apgūtas principiālo sarunu vadīšanas stratēģija un taktikas.

Saturs:

Kas raksturo konstruktīvas un efektīvas darījuma sarunas

 • Saskarsmes cikls sarunu procesā, tā etapi, to mijiedarbība
 • Sagatavošanās sarunām

Veiksmīgo sarunu pamatprincipi

 • Pozicionālā un principiālas pieejas sarunām

Principiālo sarunu vadīšanas stratēģija un taktikas

 • Attieksme
 • Intereses
 • Varianti
 • Kritēriji

Iebildumu pārvarēšana

Finanses un grāmatvedība vadītājiem

Pasniedzējs: ANDRA ŠULCE
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Uzlabotas zināšanas par uzņēmuma galvenajiem finanšu pārskatiem, to savstarpējo saistību, kā arī prasme tos analizēt un izdarīt secinājumus.
 • Izprasta nozīme un iegūtas prasmes aprēķināt galvenos finanšu pamatrādītājus.
 • Izpratne par kapitāla ieguldījumiem un to atmaksāšanos.
 • Izpratne par uzņēmuma budžetu, tā plānošanas, kontroles un pārskatīšanas nozīmi.

Saturs:

Finanšu informācija uzņēmumā

Finanšu pārskati

 • Finanšu pārskatu mērķi, saturs, struktūra un posteņi

Finanšu analīzes pamati

 • Finanšu vadība uzņēmumā.
 • Pamatrādītāji (izaugsmes, rentabilitātes, likviditātes, kapitāla aprites, finanšu stabilitātes rādītāji)

Dažādu produktu / pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija

 • Pašizmaksas veidošanās un aprēķinu metodes
 • Bezzaudējuma punkts

Kapitālieguldījumi un to atmaksāšanās

 • Kapitālieguldījumu veidi
 • Ieguldījumu vērtēšanas metodes un finansēšanas avoti

Budžets - finanšu plānošanas un kontroles instruments

 • Uzņēmuma budžeta sagatavošana; budžetu veidi
 • Praktiskas problēmas budžetu gatavošanā, ar ko saskaras uzņēmumi, to risināšana

Uzņēmuma darbības analīze un stratēģija

Pasniedzējs: MĀRIS MILLERS vai JĀNIS CAUNE
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • apzināta uzņēmuma darbības analīzes nozīme uzņēmuma konkurētspējīgās priekšrocības radīšanā.
 • apgūtas vairākas metodes, kā aprakstīt, analizēt un modificēt uzņēmuma biznesa modeli.
 • papildinātas zināšanas un nostiprinātas iemaņas stratēģisko analīzes rīku lietošanā - (SWOT analīze, BCG matrica, u.c.).
 • apgūta stratēģiskās kartes (Balanced Scorecard) metode uzņēmuma mērķu formulēšanai.

Saturs:

Uzņēmuma darbības analīze

 • Uzņēmuma biznesa modelis
 • Finanšu un nefinanšu analīzes metodes
 • SWOT analīze, Bostonas matrica, u.c.

Stratēģijas process un stratēģijas līmeņi

 • Stratēģiskās plānošanas process; stratēģijas līmeņi
 • Scenāriju plānošana

Mērķu nospraušana

 • Stratēģiskā mērķu karte (Balanced scorecard)
 • Stratēģiju veidi
 • Ceļa kartes izstrāde

Procesi kā uzņēmuma vadīšanas instruments

Pasniedzējs: LINDA LIEPIŅA
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izprasta procesu vadīšanas vieta un loma uzņēmuma vadības sistēmā un tās saistība ar citām menedžmenta disciplīnām.
 • Apskatīti dažādi procesu aprakstīšanas veidi un pilnveidotas procesu aprakstīšanas iemaņas.
 • Apzinātas iespējas, kā, izmantojot procesu vadības rīkus, uzņēmuma vadītāji var sakārtot un pilnveidot uzņēmuma darbību.
 • Apkatīti Lean Management efektivitātes principi un izdiskutētas iespējas tos pielietot savos uzņēmumos.

Saturs:

Procesu vadības pamatjēdzieni

 • process un procesa vadība; uzņēmums kā procesu kopums
 • uzņēmuma procesu karte

Procesu izmaiņas un attīstība

 • procesu saistība ar stratēģiju un organizāciju
 • atsevišķa procesa aprakstīšana, procesa shēma
 • procesu izmaiņas; Lean management principi

Procesu vadības ieviešana uzņēmumā

 • kā uzsākt procesu vadības ieviešanu uzņēmumā
 • procesa vadītāja loma; vadības instrumenti un rīki

Pārmaiņu vadīšana

Pasniedzējs: ALDIS CIMOŠKA
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • Pilnveidotas zināšanas par projektu vadīšanas galvenajiem terminiem un principiem.
 • Izpratne par attīstības programmu kā pārmaiņu īstenošanas instrumentu.
 • Atjaunotas zināšanas par pārmaiņu vadības vispārīgiem principiem un likumsakarību analīze.
 • Spēja analizēt cilvēku uzvedību un izprast vadības lomu pārmaiņu sagatavošanā un īstenošanā.

Saturs:

Projektu vadīšanas pamati

 • projekta definīcija
 • projekta definīcijas dokuments
 • projektu vadīšanas IT rīki

Attīstības programma

 • attīstības programmas jēdziens
 • programmas vadīšanas organizācija
 • programmas plānošana un realizācija

Programmas vadība

 • pārmaiņu vadības process
 • veiksmīgu pārmaiņu process
 • Vadības loma uzņēmumu pārmaiņas
 • cilvēku uzvedība pārmaiņās

 

Darbinieku vadīšana

Darbinieku mūsdienīga vadīšana

Pasniedzēja: Tiks precizēts
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Attīstīta izpratne, ka ikviens vadītājs ir arī personāla vadītājs.
 • Iepazīti efektīvas personāla atlases un integrēšanas veidi un metodes.
 • Pilnveidotas iemaņas darbinieku motivācijā.
 • Izpratne par dažādiem atalgojuma sistēmas elementiem, to ieviešanas metodiku un saistību ar darbinieku motivāciju.

Saturs:

Vadītājs kā personāla vadītājs. Nozīmīgākie mūsdienu personāla vadības procesi un vadītāju loma šo procesu realizācijā

 • Personāla vadības situācija Latvijā
 • Personāla vadības stratēģija, kas izriet no organizācijas stratēģijas
 • Jaunākās tendences personāla vadībā

Personāla atlase. Kompetences novērtēšana personāla atlasē. Jaunā darbinieka integrēšana

 • Atlases nozīme organizācijā
 • Darba likuma respektēšana personāla atlasē
 • Atlases veidi un metodes
 • Uz uzvedību bāzētas intervijas vadīšana
 • Jauno darbinieku integrācija un apmācība

Emocionālā piesaiste darba vietai

 • Lojalitātes un emocionālās piesaistes veidošana

Praktiskā darbinieku motivēšana. Motivācijas sistēma: materiālais un nemateriālais atalgojums

 • Motivācijas būtība un mūsdienīgas motivēšanas principi
 • Monetārā atalgojuma pamata principi

Darba izpildes vadīšana un darbinieku attīstība

Pasniedzēja: SANDRA LIEPA
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Izprasta darba izpildes/snieguma vadīšanas būtība un vadītāja uzdevumi rezultāta nodrošināšanā.
 • Izvērtētas koučinga metodes kā vadītāja instrumenti darba rezultātu sasniegšanā un darbinieku attīstībā.
 • Darba pārruna apzināta kā viens no darba izpildes vērtēšanas un/vai darbinieku attīstīšanas instrumentiem.

Saturs:

Darba izpildes vadīšana (DIV) un vadītāja loma un uzdevumi

 • DIV un vadītāja uzdevumi
 • DIV uzlabošanas modelis

Darbinieku attīstība

 • Koučinga pieejas un metožu izmantošana organizācijā
 • Klausīšanās līmeņi; jautājumu tehnikas
 • Vērtības un pārliecības

Darba plānošana un izpildes rādītāju noteikšana

 • Mērķu kaskadēšana; uzņēmuma un individuālo mērķu saskaņošana
 • Uzdevumu būtība; prioritāšu noteikšana

Darba izpildes vērtēšana un snieguma mērīšana

 • Darba izpildes rādītāji (KPI); snieguma vērtēšanas veidi un mērīšana
 • Kompetenču vērtēšana; vadītāja-līdera kompetences

Darba izpildes pārraudzība un atgriezeniskās saites nodrošināšana

 • Atgriezeniskās saites nodrošināšana; tās nozīme darba izpildē

Darba pārrunas. Darba pārrunu scenārijs un veiksmes nosacījumi

 • Darba pārruna: mērķi, struktūra, process, dalībnieki, ieguvumi un grūtības
 • Darba snieguma uzlabošanas nosacījumi.

Komandas veidošana un vadīšana

Pasniedzēja: Mareks Dombrovskis
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • Pilnveidotas prasmes un iemaņas optimālas, uzņēmuma darbībai un korporatīvai kultūrai atbilstošas, komandas vadīšanai.
 • Noteikta un novērtēta sava loma komandā.
 • Iegūtas praktiski pielietojamas idejas savas komandas vadīšanai un saliedēšanai.

Saturs:

Komandas definīcija un veidošanas process

 • Komandas veidošanās un attīstības stadijas
 • Vadītāja loma un atbildība, atbilstoši komandas attīstības posmam
 • Komandas vadītājs un komandas dalībnieks

Dalībnieku dažādība komandā

 • Lomas komandā
 • Personību atšķirību aspekti komandā

Efektīvas komandas pazīmes

 • Neefektīvu un efektīvu komandu raksturojošas pazīmes
 • Lēmumu pieņemšana komandā

Specifiskas situācijas komandas veidošanā un vadīšanā. Komandu veidi un vadīšana

 • „Izaugšana” no savējo vidus – kļūšana par vadītāju
 • Esošas komandas vadības pārņemšana
 • Komandas, kuru veido dažādu struktūrvienību cilvēki, vadīšana
 • Vadības komandas veidošanas principi
 • Virtuālo komandu vadīšana

Vadītāja personības attīstība

Personības resursi un to izmantošana vadītāja darbā

Pasniedzējs: Agris Grava
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • spēja noteikt savas personības ierobežojumus un grūtības, kas rada neapmierinātību un traucē profesionālo izaugsmi.
 • zināšanas par rīcības taktikām personības ierobežojumu un grūtību novēršanai.
 • spēja apzināties profesionālā darbībā neizmantotos personības resursus un rast tiem efektīvu pielietojumu.

Saturs

Transakciju analīze un tās pielietojums vadītāja darbā. Par Geštaltu pirmajā acumirklī. Kontakta cikls

 • Ko es vēlos, bet nespēju mainīt savā vadītāja darbā
 • „Grūtie” klienti/darbinieki - to uzvedības cēloņi un motīvi
 • Rīcības taktikas grūto klientu/darbinieku uzvedības maiņai
 • Kontakta cikls; raksturīgākās kļūdas, kļūdu cēloņi un sekas un kā tas ietekmē profesionālo darbību

Izmaiņu vadīšana: Geštalt pieeja

 • Izmaiņu etapi individuālajā un organizācijas līmenī

Harmonijas modelis

 • Cilvēka dzīves harmonijas modelis
 • Ģimenes un organizācijas harmonijas modeļi, to ietekme uz cilvēka personību un profesionālo izaugsmi
 • Harmonijas modeļa analīze un disharmonijas cēloņsakarī­bas un nepiecieša­mo izmaiņu noteikšana

Pretošanās izmaiņām

 • Pretošanās cēloņi; pretošanās būtība
 • Polaritātes izmaiņu procesā; personības polārās vērtības
 • Darbinieka profesionālās un personīgās darbības dilemmas, to noteikšana un vadīšana

Vadītājs kā līderis

Pasniedzējs: JANA STROGONOVA
Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par atšķirību starp vadīšanu, pārraudzīšanu un darīšanu.
 • izpratne par līdera darbības principiem, kas nodrošina kompānijas mērķu sasniegšanu.
 • sava vadīšanas stila stipro un vājo pušu apzināšana; praktiski pielietojamas zināšanas sava vadīšanas stila uzlabošanai.
 • padziļināta izpratne par savu personību un tās ietekmi uz rezultātu sasniegšanu.

Saturs

Vadītājs kā līderis

 • Vadītājam ir līdera loma
 • Līderība un vara; varas pamati

Līderības attīstība

 • Līdera personīgās un starppersonu īpašības
 • Vadības stili, to atšķirības
 • Situatīvo teoriju atziņas; vadības stila izvēle atbilstoši situācijai

Līdera uzdevumi

 • Līdera izaicinājumi
 • Mūsdienu skats uz līderi: emocionālā inteliģence, komandas līderis, morālā līderība
 • Divas līdera dimensijas

Pārliecinošas prezentācijas prasmes

Pasniedzēja: INA BALAMOVSKA
Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • uzlabotas pārliecinošas un efektīvas uzstāšanās prasmes.
 • prasme plānot un sagatavot srukturētu prezentāciju atbilstoši izvēlētajam mērķim.
 • metodes, kas palīdz veidot kontaktu ar auditoriju.
 • prasme pārliecinoši atbildēt uz grūtiem jautājumiem.
 • izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt.

Saturs

Prezentācija kā efektīvas komunikācijas sastāvdaļa

 • Komunikācijas pamatprincipi prezentācijā
 • Efektīvas prezentācijas pazīmes

Prezentācijas plānošana

 • uzstāšanās mērķis un tā precīza formulēšana

Pārliecinoša publiskā uzstāšanās

 • Kontakta veidošana ar auditoriju
 • Neverbālā komunikācija

Precīza un viegli uztverama prezentācijas struktūra

 • Prezentācijas struktūras shēma, elementu raksturojums; ieteikumi

Individuālās prezentācijas

 • Iepriekš sagatavota individuāla prezentācija

Stresa pārvarēšana pirms prezentācijas

 • Emocionālā noturība uzstāšanās laikā

Jautājumi un komentāri prezentācijas laikā

 • Klausītāju domāšanas saistība ar uztveri
 • Klausītāju tipi un komunikācijas īpatnības ar tiem

ABSOLVENTI RUNĀ:

 

      

      

 

Klientu atsauksmes

Agnese Rozniece (Triānas parks, Krap records)


Biznesa Klase ir organizēta izcilā līmenī, pedagogi ir lieliski - iedvesmo, dod padomus. Svarīgi, ka visi ir savā nozarē strādājoši un pārzina to, ko stāsta. Lieliska atmosfēra, kur katrs jūtas labi un droši.
No mācībām Biznesa Klasē daudz ieguvu tieši komandas veidošanas un vadīšanas aspektos - testi, metodes un teorija ir tas, ko ikdienā izmantoju, nenoliedzami svarīga arī praktiskā pieredzes apmaiņa ar kolēģiem.
Man visnoderīgākie moduļi bija Komandas saliedēšana, izpēte, praktiskie testi. A.Gravas moduļi arī bija svarīgi, lai saprastu labāk savu komunikācijas stilu, citu personu analīzi. Būtiski arī bija ieskatīties krīzes vadības modulī un nedaudz atjaunot grāmatvedības zināšanas. Visi likās svarīgi un noderīgi.
Ļoti labi, ka bija balanss starp teoriju un kolektīvo praktisko darbu, arī darbs komandās. Visi pedagogi iedvesmo un spēj motivēt, liek domāt līdzi un notur uzmanību.
Uzskatu, ka programmas garums ir izplānots ļoti labi, nedomāju, ka to var saīsināt - neredzu moduli, kas būtu ņemams ārā.
Noteikti ieteiktu KIC kā mācību sniedzēju – Lielisks serviss, kvalitāte. (10)
Lieliska, operatīva komunikācija, lieliska telpa - plaša, ērta, auto bezmaksas stāvvieta (svarīgi), garšīgs ēdiens.
Kopumā vērtēju uz 10! Paldies par izcilo darbu un rezultātu.
Noteikti iesaku mācības Biznesa Klasē citiem vadītājiem un jau šobrīd savā draugu lokā esmu šo programmu popularizējusi, daudzi nemaz nezina, ka tāda ir – taču katram novēlu to piedzīvot.
Mūžizglītība ir svarīga ikvienam no mums, kā saka – mūžu dzīvo, mūžu mācies!

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies programmā:

Dalības maksa 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 3899 + PVN. Šai grupai noteiktu nozaru uzņēmumiem pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 50 % apmērā. Sazinieties par iespējām te. 

Cenā iekļauts:

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt valsts parauga profesionālās pilnveides izglītības apliecību – „Vadības zinātne. Vadības zinību pamati.”
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Slepena whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Mūsu kvalitātes garantija

Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Sazinies:

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt:

 

   

 

 

KIC ilgtermiņa programmas jau kļuvušas par kvalitātes zīmi domājošiem vadītājiem. Aicinām sekot līdzi laikam un pievienot šo izglītību savā profilā profesionāļu tīklā LinkedIn šeit.

 • Lauciņā School/skola ievadiet Komercizglītības centrs (sākot rakstīt, tas parādīsies automātiski, klikšķiniet),
 • Lauciņā Degree/izglītības līmenis rakstiet pie mums pabeigtās programmas nosaukumu: Biznesa klase
 • Lauciņā Field of study/studiju joma rakstiet Biznesa vadība/Business management
 • Ievadiet mācību gadu un, ja vēlaties linku uz programmu KIC mājaslapā un klikšķiniet saglabāt/save.