Produktīva pārdošanas vadīšana

3390 € +PVN Nākamā grupa rudenī

Stratēģija un vadītprasme pārdošanas vadītājiem, kuri grib sasniegt rezultātus.

 
Treneri praktiķi, kas vadījuši savas pārdošanas komandas un palīdzējuši Latvijas uzņēmumiem vadīt gudrāk
 
Mācību dienas pusgada garumā jeb esence pārdošanas vadītājiem no stratēģijas līdz EQ
 
Vismaz viens konkrēts pārmaiņu ieviešanas projekts, uzlabojums, sasniegts rezultāts

Pārdošanas stratēģija

Pārdošanas operatīvā vadīšana

Vadītāja izaugsme

Pārdošanas veicināšanas sistēma

Pārdošanas vadītājiem ar nelielu pieredzi, kas vēlas kvalitatīvu lēcienu pārdošanas darba vadīšanā
Nelielu uzņēmumu vadītājiem, kuri uzņēmumā paši vada pārdošanu un kuriem svarīgi sistematizēt savas zināšanas, pieredzi un pārdošanas darbu
Pārdošanas vadītājiem ar praktisko pieredzi, kuriem nav bijusi iespēja sistemātiski apgūt zināšanas pārdošanas vadīšanas jomā
Perspektīvie pārdošanas speciālistiem, kurus uzņēmuma vadība vēlas attīstīt par pārdošanas struktūrvienību (grupu, nodaļu) vadītājiem tuvākajā nākotnē

Programma

Pārdošanas stratēģija un procesi

Aigars Ģērmanis
Aigars Ģērmanis

Stratēģiskās vadības un līderības eksperts valžu un padomju līmenī

Uzņēmuma stratēģija un pārdošanas principi

 • Pamatu jēgpilnai pārdošanas vadībai. Korporatīvās pārdošanas biznesa sistēmas analīze; pārdošanas stratēģisko mērķu karte: no produkta un klienta analīzes un stratēģijas līdz personāla stratēģijai
 • Korporatīvās pārdošanas mērķi un uzdevumi uzņēmumā, B2B pārdošanas veidu (stratēģiju) tipoloģija, pārdošanas veida saistība ar klienta vajadzībām un pārdevēja prasmēm, pārdošanas veida (stratēģijas) izvēles nosacījumu analīze
 • Korporatīvās pārdošanas organizatoriskie modeļi un to analīze: Stratēģiskais, komunikatīvais. Svarīgākie korporatīvās pārdošanas principi un no tiem izrietošas prasības pārdošanas organizācijā
Aigars Ģērmanis
Aigars Ģērmanis

Stratēģiskās vadības un līderības eksperts valžu un padomju līmenī

Pārdošanas process B2B un tā vadība

 • Biznesa procesu struktūras un līmeņu noteikšana, procesu analīzes metodikas un procesu kartēšanas principu konceptuāls izklāsts, procesa iekšējās un ārējās loģikas noteikšana.
 • Pirms-pārdošanas apakš procesu veidojošās aktivitātes; pirms-pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamatshēmas sastādīšans.Pārdošanas apakš-procesu veidojošās aktivitātes; pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamat shēmas sastādīšana.

 • Pēc-pārdošanas apakš procesu veidojošās aktivitātes; pēc-pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamatshēmas sastādīšana

 • Kvalitatīvas pārdošanas procesa pamatshēmas izveidošana

Gatis Ulinskis
Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

Klientu attiecību vadības instrumenti

Attiecību veidi ar klientu - personiskās attiecības, darījumu attiecības, sistēmiskas attiecības. Klientu tipi un cikli B2B pārdošanā - esošs, perspektīvs, zaudēts un konkurentam lojāls klients, pareto princips un klientu rentabilitāte, klientu attiecību cikli. Klientu segmentēšana - klientu segmentēšanas mērķi, klientu grupēšanas veidi, segmentācijai atbilstoša klientu stratēģija. Klientu attiecību vadības (KAV) sistēmas izveides pamatprincipi - KAV loma uzņēmumā, priekšnosacījumi KAV ieviešanai, KAV izvēles kritēriji un nozīmīgākie parametri, iespējamie riski darbā ar KAV sistēmu, resursi KAV sistēmas ieviešanai.

Jūlija Sovane
Jūlija Sovane

Starptautiskās pārdošanas, vadības un biznesa attīstības eksperte, starpkultūru komunikācijas trenere

Kā efektīvi pārdot un komunicēt starptautiski

Tirgus analīze un stratēģijas izveide: ar ko sākt pārdot starptautiski? Uzņēmuma un jūsu (kā vadītāja) gatavība ienākt jaunā tirgū ar jaunu vai esošu pakalpojumu vai produktu? Tirgus izpētes un analīzes piemēri.

Pārdošanas stratēģijas īstenošana un starpkultūru kompetence: produkts un tā nozīme jaunam tirgum, tā īpatnības, lokalizācijas nozīme. Partnera izvēle, tiešā un netiešā pārdošana. Izstāžu specifika un efektīva dalība, idejas kā gūt maksimālu atdevi no izstādēm, darbs pirms un pēc. 

Starpkultūru efektīva komunikācija un attiecību veicināšana: uzticības formula: caur starpkultūru kompetences prizmu.
Dažādu kultūru dimensiju izpēte dažādos tirgos un to salīdzinājums – praktiski ieteikumi attiecību veidošanā. 

Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

Emocionālā inteliģence pārdošanas vadībā

Kas ir emocionālā inteliģence un kāda ir tās nozīme? Pašizziņa – zināt un just sevi. Pašsajūtas noteikšana un uzlabošana. Pamata īpašība – stiprā un izaicinošā puse sevī. Refleksijas spēks. Emocijas un stress. Pašregulācija, emociju regulācija. Veselīgas stratēģijas emociju vadībā. Empātija  - zināt un just citus. Empātiskā izpratne. Empātiskā klausīšanās. Emocionālā inteliģence attiecībās. Mans kā pārdošanas vadītāja attīstības ceļš.

Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

Skaidru un apzinātu personisko un profesionālo attiecību veidošana

 • Skaidra un apzināta attiecību veidošana un uzturēšana ar pārdošanas komandu un klientiem:
 • Profesionālo un personīgo attiecību līmeņi
 • Priekšstatu un domu kļūdas un to ietekme uz skaidrām attiecībām
 • Pašuztveres kļūdas un to ietekme uz skaidrām attiecībām
 • Uzslavas un kritikas izteikšanas algoritms un precīzas mijiedarbības nodrošināšana vēlamā rezultāta panākšanai
 • Domāšanas līmeņi un veidi
 • Informācijas sniegšana un uztvere atšķirīgos domāšanas līmeņos
Sniedzīte Vilmane
Sniedzīte Vilmane

E-komercijas biznesa vadītāja Mēness aptiekā un uzņēmumu digitālā mārketinga konsultante.

Pārdošanas veicināšana un produkta pozicionēšana digitālā vidē

Pārdošanas kanāli: pārdošanas kanālu daudzveidība un izvēles principi rezultāta sasniegšanai, dažādas klientu sasniegšanas un piesaistes tehnikas.

Lietotāja ceļš un lietotāja sasniegšana: mērķauditorijas izvēle un saskarsmes kanālu izvēle, pārdomāta reklāmas satura izveide, kampaņu veidošana un soļi, instrumenti lietotāja uzvedības un auditorijas sasniegšanas mērīšanai. 

Digitālās pārdošanas instrumenti: dažādas produktu cenošanas taktikas un cenas atrādīšana digitālajā vidē, produkta kartiņas nozīme, instrumenti pārdošanas veicināšanai digitālajā vietnē

Uzņēmuma procesu un komandas sagatavošana pārdošanai digitālajā vidē: komandas kompetenču salāgošana, jaunu procesu ieviešanas gatavība, finanšu un laika resursa piesaiste, rezultātu un ietekmes uz biznesu mērīšana

Pārdošanas operatīvā vadīšana

Polina Nazarova
Polina Nazarova

Daudznozaru attīstības, mārketinga un pārdošanas konsultante

Pārdošanas plānošana

 • Pārdošanas mērķu izvirzīšanas metodoloģija: kā noteikt reālus un izaicinošus mērķus pārdošanā.
 • Mērķu plānošanas modelis: SMART metode. Tipiskākās kļūdas un likumsakarības mērķu plānošanā un sasniegšanā. Mērķu plāna kontroles nepieciešamība kā likumsakarīga procesu sastāvdaļa. Pārdošanas uzdevumu plānošana – kā no mērķiem nonākt līdz konkrētiem komandas pārdošanas uzdevumiem.
 • Visu pārdošanas procesa ietekmējošo faktoru identifikācija: no produkta līdz cenu stratēģijai un pārdošanas atbalstam. 
 • Pārdošanas ieņēmumu un izdevumu plānošana – kā sastādīt pārdošanas rezultātu prognozes un aprēķināt to realizācijai nepieciešamos finanšu resursus.
Polina Nazarova
Polina Nazarova

Daudznozaru attīstības, mārketinga un pārdošanas konsultante

Pārdošanas operatīvā vadība

Pārdošanas rezultātu analīzes pamati – kādi ir galvenie pamatrādītāji rezultātu izvērtējumam, kā tos apkopot un analizēt: kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju noteikšana, kā pareizi novērtēt rezultātu un darbinieku sniegumu, ko darīt, ja rezultāta nav, un kas ir plāns B.

Pārdošanas rezultātu kontroles sistēma – kādi rezultātu apkopošanas un analīzes rīki ir pieejami, tipiskākās vadītāju kļūdas kontroles procesā, būtiskāko kontrolējamo parametru identificēšana, efektīvas sapulces kā kontroles mehānisms. Darbinieku motivācijas un nepieciešamo rezultātu sasniegšanas rīki, CRM sistēma kā pārdošanas operatīvas vadības rīks.

Jana Strogonova
Jana Strogonova

Līderības trenere ar 20 gadu vadības pieredzi

Rezultatīva un jēgpilna komunikācija ar darbiniekiem

Atgriezeniskā saite un tās mērķi: jēgpilna atgriezeniskā saite 8 soļos, atgriezeniskās saites sniegšanas likumi, kā panākt, lai cilvēki grib saņemt atgriezenisko saiti, kā sniegt atgriezenisko saiti savam vadītājam? 

Dubultvizītes un līdzklausīšanās prasmes. Kas tas ir? Kāpēc to vajag? Kāda ir pievienotā vērtība? Kā to ieviest? Kā paskaidrot darbiniekiem un klientiem? Argumenti un kā ar tiem tikt galā? Kā panākt, lai darbinieks grib, lai es līdzklausos?

Pārdošanas sapulču vadīšana. Kas ir efektīva/produktīva sapulce? Kā sagatavoties (mērķis, vēlamais rezultāts)? Kā iekļauties laika limitā? Dalībnieku iesaiste jeb Kā novadīt sapulci tā, lai ieguvēji būtu visi?

Sniedzīte Vilmane
Sniedzīte Vilmane

E-komercijas biznesa vadītāja Mēness aptiekā un uzņēmumu digitālā mārketinga konsultante.

Pārdošanas komunikācija digitālajos kanālos

Komunikācija:
Satura veidošanas principi bezkontakta un automātiskajā pārdošanas ceļā
Komunikācijas stila izvēlē dažādos digitālajos kanālos
Lietotāja uztveres īpatnības dažādos “ekrānos” 
Galvenās komunikācijas atšķirības dažādos saziņas kanālos B2B un B2C klientiem
Cenošanas politikas nozīme saziņā ar klientu
Tehnoloģiju izmantošana informācijas ieguvei par klientu

Mākslīgā intelekta (AI - Artificial intelligence) tehnoloģiju atbalsts
Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana, tipiskās kļūdas
Juridiskie un ētikas aspekti pārdošanas veicināšanā digitālajā vidē

Pārmaiņu ieviešana

2h konsultācijas ar jebkuru no treneriem

 • Lai radītu pozitīvas pārmaiņas sava uzņēmuma pārdošanas sistēmā, mācību laikā aicinām ieviest apgūto praksē. Lai šis sarežģītais uzdevums būtu vienkāršāks, katram no programmas dalībniekiem ir iespēja papildus saņemt 2 h ilgu konsultāciju pie jebkura no programmas treneriem par kādas metodes, procesa vai pārmaiņu ieviešanu savā uzņēmumā.
 • Noslēguma dienā dalībnieki prezentē uzņēmumā ieviestās vai plānotās pārmaiņas un saņem atgriezenisko saiti un kolēģu un trenera ieteikumus.

Treneri

Aigars Ģērmanis
Aigars Ģērmanis

Stratēģiskās vadības un līderības eksperts valžu un padomju līmenī

Gatis Ulinskis
Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

Sniedzīte Vilmane
Sniedzīte Vilmane

E-komercijas biznesa vadītāja Mēness aptiekā un uzņēmumu digitālā mārketinga konsultante.

Polina Nazarova
Polina Nazarova

Daudznozaru attīstības, mārketinga un pārdošanas konsultante

Jana Strogonova
Jana Strogonova

Līderības trenere ar 20 gadu vadības pieredzi

Jūlija Sovane
Jūlija Sovane

Starptautiskās pārdošanas, vadības un biznesa attīstības eksperte, starpkultūru komunikācijas trenere

Cenas

3390€ + PVN
Pamatcena
DEMO pasākums
31.01 | 14:00 - 16:30 | Bezmaksas pārdošanas vadītājiem, HR un CEO
Slēgtais kurss komandai no 10 dalībniekiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • 2h individuālas konsultācijas meistardarba izstrādes atbalstam
 • Slēgta whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kādos gadījumos iespējams saņemt naudas atmaksu?

Programmai pieejama mūsu kvalitātes garantija. Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Ko nozīmē ERAF līdzfinansējums?

Šai grupai noteiktu nozaru uzņēmumiem pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apmērā. Galvenie kritēriji, lai kvalificētos ERAF līdzfinansējumam mācībām ir nodokļu parādu un zaudējumu neesamība, kā arī atbilstība atļautajām nozarēm. Līdzfinansējuma apjomu ietekmē uzņēmuma lielums (visas grupas ietvaros).

ERAF līdzfinansējuma gadījumā - sākotnēji uzņēmumam jāsedz pilna mācību summa asociācijai, kas administrē šo mācīju projektu (klasiski - LTRK), savukārt līdzfinansējuma daļas atmaksa jums notiek 6-9 mēnešus pēc mācību absolvēšanas.

Lai pārbaudītu ERAF līdzfinansējuma iespējamību Jūsu uzņēmumam, sazinieties ar mums.

Piesakies uz nākamo PVM#8 grupu rudenī
Rezervēt vietu