Produktīva pārdošanas vadīšana

3390 € +PVN Pieejams ERAF līdzfinansējums

Stratēģija un vadītprasme pārdošanas vadītājiem, kuri grib sasniegt rezultātus.

 
Treneri praktiķi, kas vadījuši savas pārdošanas komandas un palīdzējuši Latvijas uzņēmumiem vadīt gudrāk
 
Mācību dienas pusgada garumā jeb esence pārdošanas vadītājiem no stratēģijas līdz EQ
 
Vismaz viens konkrēts pārmaiņu ieviešanas projekts, uzlabojums, sasniegts rezultāts

Pārdošanas stratēģija

Pārdošanas operatīvā vadīšana

Vadītāja izaugsme

Pārdošanas veicināšanas sistēma

Pārdošanas vadītājiem ar nelielu pieredzi, kas vēlas kvalitatīvu lēcienu pārdošanas darba vadīšanā
Nelielu uzņēmumu vadītājiem, kuri uzņēmumā paši vada pārdošanu un kuriem svarīgi sistematizēt savas zināšanas, pieredzi un pārdošanas darbu
Pārdošanas vadītājiem ar praktisko pieredzi, kuriem nav bijusi iespēja sistemātiski apgūt zināšanas pārdošanas vadīšanas jomā
Perspektīvie pārdošanas speciālistiem, kurus uzņēmuma vadība vēlas attīstīt par pārdošanas struktūrvienību (grupu, nodaļu) vadītājiem tuvākajā nākotnē

Programma

Pārdošanas stratēģija un procesi

Aigars Ģērmanis
Aigars Ģērmanis

Stratēģiskās vadības un līderības eksperts valžu un padomju līmenī

1# Uzņēmuma stratēģija un pārdošanas principi

 • Pamatu jēgpilnai pārdošanas vadībai. Korporatīvās pārdošanas biznesa sistēmas analīze; pārdošanas stratēģisko mērķu karte: no produkta un klienta analīzes un stratēģijas līdz personāla stratēģijai
 • Korporatīvās pārdošanas mērķi un uzdevumi uzņēmumā, B2B pārdošanas veidu (stratēģiju) tipoloģija, pārdošanas veida saistība ar klienta vajadzībām un pārdevēja prasmēm, pārdošanas veida (stratēģijas) izvēles nosacījumu analīze
 •  Korporatīvās pārdošanas organizatoriskie modeļi un to analīze: Stratēģiskais, komunikatīvais. Svarīgākie korporatīvās pārdošanas principi un no tiem izrietošas prasības pārdošanas organizācijā
Aigars Ģērmanis
Aigars Ģērmanis

Stratēģiskās vadības un līderības eksperts valžu un padomju līmenī

2# Pārdošanas process B2B un tā vadība

 • Biznesa procesu struktūras un līmeņu noteikšana, procesu analīzes metodikas un procesu kartēšanas principu konceptuāls izklāsts, procesa iekšējās un ārējās loģikas noteikšana.
 • Pirms-pārdošanas apakš procesu veidojošās aktivitātes; pirms-pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamatshēmas sastādīšans.Pārdošanas apakš-procesu veidojošās aktivitātes; pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamat shēmas sastādīšana.

 • Pēc-pārdošanas apakš procesu veidojošās aktivitātes; pēc-pārdošanas procesa strukturēšana un procesa pamatshēmas sastādīšana

 • Kvalitatīvas pārdošanas procesa pamatshēmas izveidošana

Gatis Ulinskis
Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

3# Uzņēmuma klientu attiecību vadības instrumenti

Klientu attiecību vadības principi, mērķi un uzdevumi B2B pārdošanā: Iespējas izmaksu optimizācijai, Resurss pārdošanas audzēšanai, Rīks klientu uzticības-lojalitātes stiprināšanai, Pārdošanas un klientu servisa saistība vienotā klientu attiecību vadības sistēmā. Klientu tipi B2B pārdošanā un to segmentēšanas pamatprincipi.

 • Pareto princips pārdošanā un tā izmantošana segmentācijā
 • Klientu attiecību iespējamie modeļi, to loma segmentācijā: Īsā, vidējā, garā cikla pārdošana
 • Uz B2B klienta lojalitāti un pārdošanas pieaugumu orientētas klientu attiecību vadības sistēmas (CRM) izveides metodika
Jūlija Sovane
Jūlija Sovane

Starptautiskās pārdošanas, vadības un biznesa attīstības eksperte, starpkultūru komunikācijas trenere

4# Starptautiskā pārdošana

 • Iespējas un riski, attīstot starptautiskā biznesa stratēģiju. Ar ko sākt, lai veidotu sekmīga starptautiskā biznesa stratēģiju? Kādiem jābūt priekšnosacījumiem lokāla biznesa vadītājam.
 • Starptautiskā biznesa attīstīšanas plāns no tirgus izpētes līdz pozicionēšanai un pārdošanas aktivitāšu plānošanai, iesaistot esošos resursus (Sales, Marketing, PR, product development). Rezultātu/ sasniegumu mērīšana. Ieguvumu/ zaudējumu analīze. Praktiski padomi no pieredzes par maza un liela uzņēmuma veiksmes stāstiem, lai attīstītu veiksmīgu biznesu starptautiski.
 • Starpkultūru kompetence uzņēmējdarbībā. Kultūra un tās nozīme starpkultūru uzņēmējdarbības biznesa vidē: no kulturālās identitātes līdz ieteikumiem un metodēm tiešās un netiešās komunikācijas stiliem

Pārdošanas operatīvā vadīšana

Polina Nazarova
Polina Nazarova

Daudznozaru attīstības, mārketinga un pārdošanas konsultante

5# Pārdošanas plānošana un operatīvā vadība

 • Pārdošanas mērķu izvirzīšanas metodoloģija: kā noteikt reālus un izaicinošus mērķus pārdošanā.
 • Mērķu plānošanas modelis: SMART metode. Tipiskākās kļūdas un likumsakarības mērķu plānošanā un sasniegšanāMērķu plāna kontroles nepieciešamība kā likumsakarīga procesu sastāvdaļa. Pārdošanas uzdevumu plānošana – kā no mērķiem nonākt līdz konkrētiem komandas pārdošanas uzdevumiem:
 • Visu pārdošanas procesa ietekmējošo faktoru identifikācija: No produkta līdz cenu stratēģijai un pārdošanas atbalstam. Budžeta sastādīšanas pamatprincipi
Gatis Ulinskis
Gatis Ulinskis

Šveices Institut für Biostruktur-Analysen AG Baltijas pārstāvniecības vadītājs, Sertificēts Structogram® un Triogram® neiropsiholoģijas Master trainer

6# Pārdošanas personāla atlase, integrācija un attīstība

 • Pārdevēja kompetences un to sasaiste ar pārdošanas procesu uzņēmumā: Ideālā pārdevēja kompetences. Pārdošanas process uzņēmumā, tā galvenie posmi. 6 kritiskās kopetences un to sasaiste ar pārdošanas procesu
 • Pārdevēju piesaiste un novērtēšana (Kompetenču izmantošana un atlases stratēģija)
 • Pārdevēju mapēšana jeb 4 pamata segmenti un kā rezultatīvi strādāt ar katru no tiem (Augsta motivācija-zemas kompetences līdz zema motivācija - augstas kompetences)
 • Atšķirīgas pieejas pārdevēju kompetenču attīstībā: Vadītāja loma un uzdevumi, pārrunu nozīme, koučinga pieeja pārdošanas kompetenču attīstīšanā izmantošana
Jana Strogonova
Jana Strogonova

Līderības un emocionālās inteliģences trenere ar 20 gadu vadības pieredzi

7# Rezultatīva un jēgpilna komunikācija

 • Kas ir atgriezeniskā saite un tās mērķi?Jēgpilna atgriezeniskā saite 8 soļos. Atgriezeniskās saites sniegšanas likumi. Kā panākt, lai cilvēki grib saņemt atgriezenisko saiti. Kā sniegt atgriezenisko saiti savam vadītājam?
 • Dubultvizītes un līdzklausīšanās prasmes: Kas tas ir? Kāpēc to vajag? Kāda ir pievienotā vērtība? Kā to ieviest? Kā paskaidrot darbiniekiem un klientiem? Argumenti un kā ar tiem tikt galā?
 • Pārdošanas sapulču vadīšana. Kas ir efektīva/produktīva sapulce? Kā sagatavoties (mērķis, vēlamais rezultāts)? Kā iekļauties laika limitā? Dalībnieku iesaiste jeb Kā novadīt sapulci tā, lai ieguvēji būtu visi?

Vadītāja izaugsme

Agris Grava
Agris Grava

Viens no TOP biznesa treneriem Latvijā, biznesa psihoterapeits ar autorpieeju.

8# Skaidru un apzinātu personisko un profesionālo attiecību veidošana

 • Skaidra un apzināta attiecību veidošana un uzturēšana ar pārdošanas komandu un klientiem:
  • Profesionālo un personīgo attiecību līmeņi
  • Priekšstatu un domu kļūdas un to ietekme uz skaidrām attiecībām
  • Pašuztveres kļūdas un to ietekme uz skaidrām attiecībām
 • Uzslavas un kritikas izteikšanas algoritms un precīzas mijiedarbības nodrošināšana vēlamā rezultāta panākšanai
 • Domāšanas līmeņi un veidi
 • Informācijas sniegšana un uztvere atšķirīgos domāšanas līmeņos
Lauma Žubule
Lauma Žubule

Organizāciju psiholoģe un supervizors. Emocionālās inteliģences virzītāja

9# Emocionālā inteliģence pārdošanas vadībā

 • Iepazīšanās. Gaidu, bažu, vajadzību un vērtību noskaidrošana.
 • Emocionālās inteliģences pazīmes. Kas ir emocionālā inteliģence? Kā to atpazīt sevī un citos?
 • Kā vadīt emocijas saskarsmē ar emocionāli atturīgu cilvēku? Kā vadīt savas un otra emocijas, ja komunikācijas partneris ir emocionāli pārsātināts?
 • Emocionālās inteliģences prasmju attīstīšana pārdošanas vadībā. Izpratnes veicināšana par savu emociju, domu un rīcības saskaņudažādās saskarsmes situācijās. 
 • Izpratne par emocionālās sfēras nozīmi un ietekmi, veidojot ilgtermiņa attiecības ar komandu, sadarbības partneriem un klientiem.
 • 7 sociālo pamatprasmju attīstīšana pozitīvas komunikācijas stiprināšanā.

Pārmaiņu ieviešana

2h konsultācijas ar jebkuru no treneriem

 • Lai radītu pozitīvas pārmaiņas sava uzņēmuma pārdošanas sistēmā, mācību laikā aicinām ieviest apgūto praksē. Lai šis sarežģītais uzdevums būtu vienkāršāks, katram no programmas dalībniekiem ir iespēja papildus saņemt 2 h ilgu konsultāciju pie jebkura no programmas treneriem par kādas metodes, procesa vai pārmaiņu ieviešanu savā uzņēmumā.
 • Noslēguma dienā dalībnieki prezentē uzņēmumā ieviestās vai plānotās pārmaiņas un saņem atgriezenisko saiti un kolēģu un trenera ieteikumus.

Cenas

3390€ + PVN
Pamatcena
1017€ + PVN
ar 30-70% ERAF līdzfinansējumu
Slēgtais kurss komandai no 10 dalībniekiem

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir iekļauts cenā?

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes, kā arī iespēja iegūt sertifikātu.
 • Digitālais LinkedIn sertifikāts
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • 2h individuālas konsultācijas meistardarba izstrādes atbalstam
 • Slēgta whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Kādos gadījumos iespējams saņemt naudas atmaksu?

Programmai pieejama mūsu kvalitātes garantija. Gadījumā, ja mācību dalībnieks pēc pirmajām divām nodarbībām nav apmierināts ar mācību kvalitāti, viņš ir tiesīgs atteikties no tālākās dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Ko nozīmē ERAF līdzfinansējums?

Šai grupai noteiktu nozaru uzņēmumiem pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apmērā. Galvenie kritēriji, lai kvalificētos ERAF līdzfinansējumam mācībām ir nodokļu parādu un zaudējumu neesamība, kā arī atbilstība atļautajām nozarēm. Līdzfinansējuma apjomu ietekmē uzņēmuma lielums (visas grupas ietvaros).

ERAF līdzfinansējuma gadījumā - sākotnēji uzņēmumam jāsedz pilna mācību summa asociācijai, kas administrē šo mācīju projektu (klasiski - LTRK), savukārt līdzfinansējuma daļas atmaksa jums notiek 6-9 mēnešus pēc mācību absolvēšanas.

Lai pārbaudītu ERAF līdzfinansējuma iespējamību Jūsu uzņēmumam, sazinieties ar mums.

Piesakies uz nākamo PVM#8 grupu pavasarī
Rezervēt vietu