Pasaules un Latvijas ekspertu praksē balstīta mācību programma pakalpojumu jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem.

 

 • Iegūstiet algoritmu problēmu risināšanai

 • Risiniet sava uzņēmuma izaicinājumus un apgūstiet efektivitātes principus

 • No problēmu definēšanas līdz uzlabojumu ieviešanai 7 dienās! 

Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

Turpinās pieteikšanās rudens grupai: 

 Rezervējiet vietu jau tagad, vietu skaits grupā ir ierobežots līdz 14 dalībniekiem

PIETEIKTIES

 

PROGRAMMAS SATURS:

IEPAZĪSTI PROGRAMMAS MODUĻUS

7 moduļi 5 mēnešu garumā

Mācību dienas norisinās 1-2 reizes mēnesī, ar iespēju izmēģināt praksē apgūto mācību starplaikos.

Netiekot uz kādu no moduļiem - to ir iespēja apgūt ar nākamo grupu.

Paralēli iegūstat pieeju digitālajiem mācību materiāliem e-vidē un ekskluzīvai whats-app grupai.

 

1# diena: Produktīvas pakalpojuma kultūras pamatnosacījumi

VLADISLAVS SOROKINS vai ULDIS PIEKUSS

DIENAS MĒRĶI
 • Veidot izpratni par priekšnosacījumiem produktivitātes veicināšanas nepieciešamībai pakalpojuma jomas uzņēmumos.
 • Veidot izpratni par to, ar ko vajadzētu sākt un kam būtu jāpievērš uzmanība, lai pārmaiņas patiešām notiktu.
 • Gūt izpratni par to, kas ir klients un kāpēc klienta viedoklis jeb balss ir kritiski nozīmīgs faktors, īstenojot jebkurus uzlabojumus.
 • Iedvesmot sākt rīkoties un uzsākt savu individuālo uzlabojumu projektu, ko attīstīt turpmākās mācību dienās.
SATURS

Kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātes tēmai? Ko nozīmē produktivitāte un ko tā dod? 

 • Ieinteresētās puses un viņu vajadzības: klienti, darbinieki, īpašnieki
 • Saikne starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātē balstītas uzņēmuma kultūras veidošanu.    
  • Kas palīdz un kas traucē uzņēmumiem kļūt produktīvākiem?
   • Izaicinājumi produktivitātes paaugstināšanai
   • Produktivitātes definīcija
   • Produktivitātes veicināšanas pieejas – Lean un 6Sigma
  • Ar ko sākt? Kas ir klients un kādi ir klientu tipi
  • Klienta balss (VoC jeb Voice of customer)
   • Nozīme, radot vērtību klientam
   • Klienta balss izzināšanas process un metodes

IEGUVUMI

 • Izpratne par iemesliem, kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātes tēmai, un ieguvumiem no tā.
 • Skaidrība par to, kas ir ieinteresētās puses un kāpēc ir jāpastāv saiknei starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātes kultūru.
 • Iepazītas Lean un 6Sigma pieejas produktivitātes paaugstināšanas nodrošināšanā un uzzināts, ar kādiem izaicinājumiem un grūtībām ir jāsastopas, strādājot pie produktivitātes paaugstināšanas uzņēmumā.
 • Skaidrība par pirmajiem soļiem produktivitātes paaugstināšanā un to, kā tiek apzinātas un definētas klientu vajadzības.

2# diena: Problēmas definēšana (DEFINE). Uzlabojumu projektu pamatsoļi 

MIĶELIS BENDIKS VAI BAIBA DRĒGERE - VAIVODE

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt zināšanas par uzlabojumu projektu pamatsoļiem.
 • Nostiprināt prasmes identificēt un definēt problēmas, izvērtēt tās un noteikt mērāmus mērķus plānotajam uzlabojuma projektam.
 • Veidot izpratni par komunikācijas nozīmi – kā panākt, ka citi saprot problēmas nozīmīgumu un ir ieinteresēti risinājumu ieviešanā.

SATURS

 • Uzlabojumu projektu pamatsoļi 
  • Uzlabojumu projektu elementi – kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi realizētu uzlabojumu projektu
  • Uzlabojumu projektu veidi pēc satura un apjoma
  • Uzlabojumu projektu pamatsoļi. DMAIC nozīme
 • Problēmasdefinēšana
  • Problēmas definēšanas soļi un rīki
  • Problēmas definēšanas 'piltuve'
  • Projekta mērķa un mērījumu noteikšana
 • Procesiun to vadība
  • Procesu domāšana un elementi
  • SIPOC
 • Problēmaskomunikācija
  • Argumentēta problēmas komunikācija
  • Kāpēc ir svarīgi to risināt tieši tagad?
  • Komunicēšanas rīki
  • Iespējamā pretestība

IEGUVUMI

 • Prasme definēt problēmas un izvērtēt to pamatojumu.
 • Spēja izvērtēt piemērotāko projekta veidu problēmas risināšanai.
 • Spēja strukturēti veidot problēmas/ projekta pieteikumu.
 • Prasmes vizualizēt procesus, to plūsmu un būtiskākos elementus.
 • Izpratne par komunikācijas nozīmi un buy-in veidošanu iesaistīto pušu vidū.

3# diena: Informācijas un datu vākšana pamatotu lēmumu pieņemšanai (MEASURE)

LINDA LIEPIŅA VAI LAILA KEISELE

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt izpratni par to, cik svarīgi ir apzināties problēmas lielumu.
 • Sniegt izpratni, kur un kā iegūt nepieciešamos datus – ko mērīt un kā pārbaudīt, vai mērījumi atbilst realitātei.

SATURS

 • Dati un mērījumi – Cik liela ir problēma no klienta skatu punkta?
  • Mērījumu veidi
  • Datu vākšanas soļi
  • Kas jāmēra un kā jāmēra?
  • Dati avoti
  • Datu veidi
  • Statistiskie raksturotāji
  • Datu attēlošana
 • Vizuālā vadība
 • Procesu vizualizēšana jeb kartēšana
 • Vērtība un zudumi

IEGUVUMI

 • Izpratne par to, kā mērīt procesus.
 • Spēja noteikt, cik tālu no klienta gaidām ir mūsu pakalpojumu procesa sniegums.
 • Izpratne par vizuālās komunikācijas rīkiem un to izmantošanu pakalpojumu jomā.

 

4# diena: Datu analīze (ANALYSE)

BAIBA DRĒGERE - VAIVODE VAI VLADISLAVS SOROKINS

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas potenciālo problēmas cēloņu izpratnei.
 • Sniegt izpratni par problēmu pārbaudes metodēm.
 • Nostiprināt praktiskās iemaņas procesu kartes sastādīšanai un analīzei.

SATURS

 • Problēmu risināšanas kultūra
 • Procesa kartes analīze:
 • Vērtības analīze
 • Laika analīze
 • Problēmu cēloņu apzināšanas/ meklēšanas metodes
 • 5 kāpēc
 • Zivs asaka
 • Statistiskā un datu analīze
 • Argumentēta problēmas cēloņa komunikācija

IEGUVUMI

 • Spēja analizēt procesus, nosakot, kad tajos rodas vērtība, kā arī analizējot laika patēriņu dažādos procesa soļos.
 • Prasme analizēt problēmas, izmantojot dažādas metodes, un izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotāko.
 • Spēja atrast problēmas pamatcēloni (sakni), kuru atrisinot, identiska problēma vairs neatkārtosies.

5# diena: Uzlabojumu ieviešana (IMPROVE)

LAILA KEISELE VAI LINDA LIEPIŅA 

DIENAS MĒRĶIS

 • Sniegt izpratni un praktiskās iemaņas procesu uzlabošanā, uzlabojumu realizācijā pielietojamās metodēs un rīkos.
 • Rast pārliecību par pielietojamo rīku atbilstību noteiktām plānoto uzlabojumu situācijām un veidiem.

SATURS

 • Kas jāzina pirms uzlabojumu plānošanas
 • Ideju ģenerēšana un rīku pielietojums
 • Uzlabojumu izvēle, alternatīvas un testi
 • Nākotnes procesa izveide un novērtējums
 • Uzlabojumu plānošana
 • Uzlabojumu ieviešana – sagatavošanās

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par uzlabojumu rīkiem, to pielietojumu un ieguvumiem pakalpojumu nozarē.
 • Līdzšinējās pieredzes aktualizēšana, uzlabojumu iespēju saskatīšana sava uzņēmuma esošajos procesos un to kritiska izvērtēšana.
 • Pārliecība lēmumu pieņemšanā par plānoto uzlabojumu izvēli un paredzamajiem izaicinājumiem.
 • Ieteikumi uzlabojumu plānošanai, lai to īstenošana un rezultāts būtu veiksmīgāki.
 • Prasmes patstāvīgi veikt biznesa procesa transformāciju ar mērķi paaugstināt efektivitāti.

6# diena: Ieviesto uzlabojumu uzraudzība un kontrole (CONTROL)

ULDIS PIEKUSS vai MIĶELIS BENDIKS

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt izpratni par kontroles nepieciešamību pēc uzlabojumu ieviešanas uzņēmuma procesos un ikdienas darbībās, kā arī par standartizācijas un uzraudzības sistēmas nepieciešamību ieviesto uzlabojumu uzturēšanā.
 • Sniegt zināšanas, kā nodrošināt kontroli un veicināt darbinieku iesaisti ieviesto uzlabojumu nostiprināšanā un uzturēšanā.
 • Sniegt izpratni par nepieciešamajām darbībām, noslēdzot uzlabojumu projektu.

SATURS

 • Kas ir kontrole un kāpēc ir nepieciešama veikto uzlabojumu uzraudzība un kontrole.
 • Uzraudzības un kontroles metodes (kontrolsaraksti, vizuālā vadība, KPI).
 • Darbinieku iesaiste ieviesto uzlabojumu uzturēšanā un pilnveidē (5 minūšu sapulces, informatīvās tāfeles).
 • Standartizācija, SOP, uzraudzības/reaģēšanas plāni, auditi un sertifikācijas – nozīmīga ieviesto uzlabojumu uzturēšanas sastāvdaļa.
 • Sakārtotas dokumentācijas nozīme pēc uzlabojumu projektu īstenošanas.

IEGUVUMI

 • Skaidrība par to, ka kontrole ir kritiski svarīga veikto uzlabojumu uzturēšanā.
 • Prasme izmantot uzraudzības un kontroles metodes, lai nodrošinātu ieviesto uzlabojumu darbību un uzturēšanu.
 • Prasme nodrošināt darbinieku iesaisti un ieinteresētību veikto uzlabojumu uzturēšanā un pilnveidošanā.
 • Izpratne, kāpēc skaidri definēti standarti, auditi un sakārtota dokumentācija ir nozīmīgas sastāvdaļas katram uzlabojumu projektam.

7# diena: Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Dalībnieku projektu prezentācijas

LINDA LIEPIŅA VAI MIĶELIS BENDIKS 

DIENAS MĒRĶI

 • Nostiprināt visas programmas laikā apgūto.
 • Sniegt izpratni par nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanas nepieciešamību.
 • Veicināt dalībnieku projektu realizēšanu.

SATURS

 • Programmas kopsavilkums, dalībnieku refleksija
 • Kaizen – nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana
  • Nepārtrauktu uzlabojumu process
  • Pārmaiņas un ar tām saistīto emociju cikls
  • Pārmaiņas un iekšējās kultūras mijiedarbība
  • Sekmīgu pārmaiņu priekšnoteikumi
 • Uzlabojumu idejas un to apkopošana
 • Dalībnieku prezentācijas par realizētajiem un plānotajiem projektiem/ aktivitātēm. Trenera un grupas biedru ieteikumi, diskusijas.
 • Projekta noslēguma ziņojums

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par nepārtrauktu uzlabojumu kultūru un veidiem, kā šo domāšanu ieviest savā uzņēmumā.
 • Iespēja prezentēt programmas laikā izstrādāto uzlabojumu projektu un saņemt atgriezenisko saiti no trenera un grupas biedriem.

 

 

 

 

 

KAM PIEMĒROTAS MĀCĪBAS?

 

 • Pakalpojumu/ servisa jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītāji, kuru mērķis ir veicināt uzņēmuma produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanu.

Visi, kurus interesē:

 • produktivitātes paaugstināšana un efektivitāte,
 • procesu pilnveide, 
 • LEAN metožu pielietojums un
 • nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un nostiprināšana.

PROGRAMMAS MĒRĶIS ir sniegt zināšanas un prasmes:

 • iniciēt,
 • izvērtēt,
 • uzsākt,
 • vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus,
 • izprast un stiprināt nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

 • Dalībnieki ir kļuvuši par produktivitātes kultūras vēstnešiem un ir apguvuši uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes.
 • Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos.

 

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies šajās mācībās:

 

 

Oļesja Tolpigina (Sadales Tīkls, Klientu apkalpošanas direktore)

Mūsdienās efektivitāte un nepārtrauktie uzlabojumi kļuvuši par filozofiju vai dzīves veidu, ko pati atbalstu un pielietoju gan privātajā dzīvē, gan darbā.

Mani lielākie ieguvumi Produktīvas Pakalpojumu vadīšanas programmā ir jaunas metodes un citu cilvēku pieredze. Visvairāk uzrunāja treneres Baiba Drēgere Vaivode un Laila Keisele. Daudz praktisko piemēru no prakses un pieredzes, interesanti uzdevumi.  Pateicoties mācībām, esam ieviesuši tādas metodes kā: White board, procesu karte, 5 Kāpēc, analīzes stāsts. Iesaku šo mācību programmu tiem, kas sper pirmos soļus procesu uzlabošanā un kam nepieciešami konkrēti rīki un metodes. Organizācija, personīga pieeja, profesionalitāte no KIC un pasniedzēju puses, ko vērtēju uz 10. Ja kāds man jautātu raksturot šīs mācības vienā vārdā, es teiktu – iedvesmojoši!

 

 

 

Jānis Jansons (Liepājas enerģija, Valdes priekšsēdētājs)

Manuprāt, vadītājam jādomā par efektivitāti, jo tikai tādā veidā var panākt uzņēmuma efektīvu darbību un tālāku mērķtiecīgu attīstību. Pēc mācībām Produktīvas Pakalpojumu vadīšanas programmā ieguvu jaunu skatu uz procesu analīzi, jaunas alternatīvas metodes. Katra nodarbība nesa savu redzējumu uz lietām, kādu īpaši izcelt būtu nekorekti. Jums ir izdevies piesaistīt labu pasniedzēju kolektīvu, kas ir katrs profesionālis savā jomā.

Programmas plānojums ir ļoti labs, jo bija viegli iekļaut savā darbu plānā. Savukārt noslēguma darbs vienmēr ir kā punkts teikuma beigās. Tā arī mācībās tas ir kā loģisks noslēgums mācību procesam.

Jau ikdienā esam sākuši vairāk pielietot procesu analīzi un datu vākšanu. Šobrīd strādājam pie pagājušā gada apstiprināta uzņēmuma biznesa plāna realizāciju, kas saistīts ar jaunu pakalpojumu ieviešanu. Uzņēmumam tas ir jauns attīstības virziens un tas ir saistīts ar tirgus izpēti, pakalpojuma klāsta piedāvājumu un jauniem izaicinājumiem uzņēmuma darbiniekiem.

Uzskatu, ka šis ir veiksmīgs projekts un aicinu citus vadītājus arī izmantot iespēju. Pilnīgi nopietni iesaku šīs mācības saviem kolēģiem.

 

Artis Vītiņš (Augstsprieguma Tīkls, Kvalitātes sistēmas daļas vadītājs)

Mans lielākais ieguvums no mācībām Produktīva Pakalpojumu Vadīšana programmā ir plašs metožu un instrumentu klāsts - Mērīšana, LEAN, VOC u.c. Papildus labam treneru sastāvam noderīga bija arī dalībnieku pieredze un efektivitātes stāsti. Programma nav ne par garu, ne par īsu. Tieši precīzi. Arī noslēguma prezentācijas vērtēju ļoti pozitīvi. Bija interesanti iepazīties ar citu vadītāju prezentācijām un veidot kontekstu ar pielietotām metodēm.

Praksē jau sanācis ieviest VOC un A3 darba lapas, šobrīd strādāju pie stratēģijas kultūras transformācijai ar vairāku projektu ierosināšanu. Kopumā pēc mācībām ir drošāks skats uz pārmaiņām.

Pieredzēju šo mācību programmu gan klātienes, gan attālinātā formātā. Prieks, ka, manuprāt, KIC spēja ļoti ātri pārkārtot apmācību attālināti.

Personīgi ieteiktu šo programmu citiem vadītājiem. Vērtēju uz izcili. Šī programma dod plašāku skatu uz mūsdienu biznesa vadību.

 

Jānis Bendiks (Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs, izpilddirektors)

Mācoties programmā Produktīva Pakalpojumu Vadīšana, esmu ieguvis daudz jaunu un strukturētu zināšanu procesu vadībā, kas ļoti palīdz racionāli izmantot savu laiku un pamatot to vai citu darbību nepieciešamību. Visas programmas sadaļas man patika un bija vērtīgas. Kā galveno varu izcelt PIRMO nodarbību, kas iedeva kopējo virzienu tam, ko mēs apgūsim un radīja pareizo ievirzienu produktīvas pakalpojumu kultūras vadīšanā. Ļoti pozitīvi vērtēju Miķeļa Bendika vadīto moduli par problēmu definēšanu - temats bija ļoti aktuāls un nodarbība bija ļoti dinamiska un piepildīta ar jaunām idejām. Katrs modulis, manuprāt, bija svarīgs, jo tikai kopīgs pasākumu kopums var dot pilnvērtīgu iespaidu un zināšanas. Informācijas bija daudz un būs jāatrod spēks to neaizmirst, atkārtot un ieviest praksē.

Esmu sapratis, ka nu man ir jaunas strukturētas pieejas situāciju izvērtēšanai un risinājumu meklēšanai. Vai to var izmantot visu un uzreiz - visticamāk, ka nē. Taču domāšanas process jau virzās turp instinktīvi un pozitīvā virzienā.

Visi pasniedzēji ir ļoti interesanti cilvēki, kas aktīvi iesaistījās un bija gatavi dalīties ar pieredzi no savām nozarēm. Savukārt gala prezentācija bija labs atkārtojums un tests jauno zināšanu ieviešanai.

Viennozīmīgi iesaku šo programmu citiem vadītājiem. Kopīgā sajūta ir, ka mācības atbilst tam, ko bija plānots apgūt un pat vairāk. Saturs, pieaicināto pasniedzēju profesionālisms un pozitīvā attieksme ļauj man to vērtēt uz 10.

 

 

 

  

Dalības maksa vienam dalībniekam ir 1990 EUR + PVN. 

Tuvākajām grupām pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apjomā noteiktu nozaru - biznesa pakalpojumu centriem un elektronikas un elektronikas rūpniecības un saistīto nozaru uzņēmumiem sadarbībā ar ABSL un LETERA. Lai noskaidrotu sava uzņēmuma iespējas jautājiet mums.

Cenā iekļauts:

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas un kafijas pauzes klātienes mācībās un našķu paciņas attālinātajām grupām
 • 2h individuālas konsultācijas ar ekspertiem pārmaiņu ieviešanai uzņēmumā
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem.
 • Slepena Whatsapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem.
 • LinkedIn sertifikāts
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Pieteikšanās šeit:

Vadītāju uzņemšana mācībās notiek visa gada garumā, gadā organizējot vairākas mācību grupu 10 - 14 vadītāju sastāvā.

 • Pirms mācību uzsākšanas notiek individuāla intervija ar programmas vadītāju par Jūsu pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām.
 • Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un veidotu saliedētu grupas dinamiku Jūs būsiet aicināts uz grupas pirmsmācību tikšanos.

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt: