Biznesa simulācija Decision Base™

18. un 19. septembris | 09:00 - 17:00

DecisionBase™ biznesa simulācija palīdzēs komandai dziļāk izprast uzņēmumu biznesa būtību, operatīvo vadīšanu, konkurētspējas veidošanu un resursu ierobežojumus, t.i., faktorus, kas ietekmē uzņēmumu vadītāju biznesa lēmumus.

Iespēja veidot izpratni par departamentu sadarbību un nozīmi. Attīstīt "lielās bildes" izpratni uzņēmumā un praktizēt stratēģisku lēmumu pieņemšanu. 

Decision Base™ simulācijā ir simtiem lēmumi, kas jāpieņem - gan operatīvie, gan stratēģiskie. Komandas tiek izaicinātas šos lēmumus pieņemt pastāvot konkurences spiedienam, ierobežotiem resursiem un spriedzi izraisošiem laika ierobežojumiem.

Ieguvumi, par ko runā dalībnieki:

 • Labāka izpratne par lēmumiem, kas ietekmē uzņēmuma biznesa rezultātus, ļoti ātrā un koncentrētā veidā iejūtoties uzņēmuma vadītāju ādā.
 • Padziļināta izpratne par uzņēmumu darba specifiku no dažādiem aspektiem.
 
dienas
 
dalībnieki maksimāli
 
biznesa gadi izdzīvoti

Tipiskie jautājumi, ko risināsiet simulācijas laikā

 • Investēt tagad vai vēlāk?

 • Iekarot visus tirgus vai tikai dažus?

 • Ņemt aizņēmumu vai vispirms nopelnīt?

 • Attīstīt jaunus produktus vai uzturēt tikai esošos?

 • Būt tirgus līderim vai sekotājam?

 • Kuros tirgos ieiet un kad?

Simulācijas tēmas

Tirgus daļa un konkurence

Stratēģiskā plānošana un izpilde

Peļņa un naudas plūsma

Biznesa pieeja

Kritiskā domāšana

Lēmumu pieņemšana

Simulācijas norise

Simulācijas DecisionBase™ laikā 5-6 modeļa uzņēmumi konkurē par klientiem, tirgiem un ienākumiem strauji mainīgajā tirgus situācijā. Modeļa pamatā ir ražošanas uzņēmumi, kuriem jātiek galā ar stratēģijas plānošanu, iepirkumiem un ražošanu, tirgus izpēti, finansēm un grāmatvedību, mārketingu un pārdošanu, kā arī produktu attīstību un jaunu tirgu apgūšanu. Modelis parāda, kā uzņēmumā aprit kapitāls, soli pa solim pārvēršoties resursos: naudas līdzekļi kļūst par iekārtām, izejvielām un darbaspēku, kura izmaksas tiek ietvertas produkta cenā - produkts tiek pārdots un transformējas debitoru parādos, kas atkal kļūst par naudas līdzekļiem.

Biznesa simulācijas izaicinājums – veikt pareizas investīcijas pareizajā laikā un vietā, saņemot plānoto atdevi. Dalībnieki saskaras ar izaicinājumiem paredzēt, kādu ietekmi nākotnē atstās viņu šodien pieņemtie lēmumi. Viņiem ātri jāsaprot, kā darbības, kas tiek īstenotas vienā uzņēmuma darbības sfērā vai struktūrā, ietekmē pārējās. DecisionBase kurss ir maksimāli pietuvināts reālai uzņēmuma darbībai. Tas uzskatāmi parāda uzņēmuma funkciju savstarpējo saistību, atkarību un vienotas darbības kritisko lomu kopēju mērķu sasniegšanā. 

Agris Lapiņš
Agris Lapiņš

Vadības un finanšu jomu eksperts

Simulācijas laikā dalībnieki

 • Analizē tirgus situāciju un izstrādā modeļa uzņēmuma darbības stratēģiju; realizē izstrādāto stratēģiju un modelē uzņēmuma darbu nosacītu 7-10 gadu garumā.
 • Pielieto finanšu uzskaites principus, sastāda budžetus un vienkāršotu uzņēmuma bilanci un peļņas/zaudējumu aprēķinu; seko līdz finanšu rādītājiem; izjūt to saistību ar notikumiem „reālajā” dzīvē; vingrinās budžeta sastādīšanā un naudas plūsmas plānošanā.
 • Veic investīciju atmaksāšanās aprēķinus un meklē kapitāla racionālākas izmantošanas iespējas.
 • Dziļāk izprot uzņēmuma stratēģijas izstrādāšanas nepieciešamību, stratēģijas esamības nozīmi uzņēmuma dzīvē.

 • Praksē apgūst stratēģiskās vadīšanas posmus. Iespējamās stratēģijas izvēli: visa uzņēmuma līmenī, produkta/pakalpojuma konkurēšanas stratēģijas
 • Vingrinās finanšu informācijas izmantošanā lēmumu pieņemšanā, aprēķina un analizē finanšu rādītājus: pašu kapitāla īpatsvars aktīvos, pašu kapitāla rentabilitāte, aktīvu rentabilitāte, peļņas īpatsvars apgrozījumā, bruto peļņas īpatsvars apgrozījumā, kapitāla aprites ātrums. Veic investīciju atmaksāšanās aprēķinu. Velta laiku kapitāla racionalizācijai.
 • Praksē veic konkurentu analīzi: pēta konkurentu produktu sortimentu, analizē konkurentu tirgus stratēģijas, cenšas uzminēt viņu nākotnes plānus un novērtēt konkurentu tirgus pozīciju, novērtēt viņu finansu situāciju.
 • Veic darba grupu rezultātu apkopošanu, novērtēšanu un komandas darba prezentāciju.

Pieteikšanās

549 € + PVN
Dalības maksa
Interesē slēgtas mācības manai komandai
Piesaki dalību unikālam biznesa simulācijas pasākumam.
Rezervēt vietu