Mūsu pieeja

 

Kompleksa pieeja darbinieku attīstībai ietver sevī vairākus etapus: (1) diagnostika/pirmmācību izpēte, (2) mācību risinājums, (3) jaunu iemaņu integrēšanā ikdienā. Bieži vien mēs fokusējamies tikai uz mācību risinājumiem, treniņiem, semināriem, un dažreiz jūtamies vīlušies, ka atdeve  ir minimālā. Tomēr uzņēmumi vairāk sāk apzināties, ka kvalitatīvs darbs arī pirmsmācību un pēcmācību laikā nodrošina lielāko atdevi no darbinieku attīstībā ieguldītājiem resursiem.

Mūsu klienti ir uz izaugsmi orientēti uzņēmumi, kas mērķtiecīgi plāno sava biznesa nākotni un tai atbilstošu darbinieku attīstības stratēģiju. 

Korporatīvais risinājums var būt gan vienas dienas apmācība, gan attīstības programma vairāku gadu garumā. Ilgtermiņa projektos, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu, ir būtiski šādi etapi:

  • Biznesa konsultants/treneris tiekas ar uzņēmuma vadītāju/vadības grupu/personāla/mācību vadītāju, lai saprastu pašreizējo uzņēmumu situāciju, stratēģiju, mērķus, izaicinājumus, vadītāju un darbinieku attīstības vajadzības
  • Biznesa konsultants/treneris, precizē darbinieku attīstības vajadzības, veicot pirmsmācību izpēti (piemēram, sarunas ar vadību, mācību dalībniekiem, aptaujas, zināšanu novērtēšanas testi, iepriekšējo novērtēšanas rezultātu analīze, utml.) ar mērķi izstrādāt uzņēmuma situācijai un mērķiem pielāgotu attīstības programmu
  • Kopā ar vadību tiek precizēti konkrēti attīstības  projekta mērķi
  • Tiek izstrādāts atbilstošs attīstības risinājums un uzsākta tā realizācija
  • Projekta laikā biznesa konsultants tiekas ar uzņēmuma vadību, lai sniegtu atgriezenisko saiti par procesu, mācību dalībnieku progresu,  tiek koriģēts plāns un aktivitātes
  • Gala atskaite par projektu un rezultātu prezentācija
  • Attīstības projekta rezultātu novērtēšana. Rezultātu salīdzināšana ar sākumā izvirzītājiem mērķiem
  • Pēcmācību plāna izstrādāšana, lai veicinātu iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu darbā un tālāku attīstību

Jāatceras, ka attīstības programmas rezultāts ir atkarīgs ne tikai no biznesa treneriem, bet arī no pašiem programmas dalībniekiem un uzņēmuma vadības iesaistes procesā. Lai nodrošinātu uzņēmumam nozīmīgu rezultātu, mūsu biznesa treneri cieši sadarbojas un sniedz atbalstu gan vadībai, gan mācību dalībniekiem visā attīstības programmas  realizēšanas laikā.