Biznesa meistarklase

BMK ir unikāla augstākā līmeņa vadītāju pilnveides programma, kas dod ieskatu jaunākajās biznesa un darbinieku vadīšanas pieejās un rosina dalībniekus iesaistīties diskusijā par sev aktuālāko. Rezultātā tiek gūtas vērtīgas atziņas un idejas uzņēmuma tālākai izaugsmei. Pateicoties atvērtai un radošai mācību videi, ko nodrošina augstas klases profesionāļi, dalībniekiem ir iespēja atiet no ikdienas operatīvās uzņēmuma vadīšanas un paskatīties plašāk uz sevi, savu uzņēmumu un komandu. Absolventi augstu novērtē programmas pasniedzēju sniegumu, pieaicināto nozares ekspertu pieredzi, kā arī iespēju mācību laikā atrasties starp līdzīgiem augstākā līmeņa vadītājiem, tas viss iedvesmo un pozitīvi uzlādē.

Biznesa Meistarklase  ir LR IZM licencēta un akreditēta profesionālās pilnveides programma uzņēmuma vadīšanā. Tā ir 180 akadēmisko (45 min) stundu gara, praktiska un intensīva. Izpildot programmas prasības, Biznesa Meistarklases absolventi saņem valsts parauga izglītības apliecību – „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana.”.

Programma tiek nemitīgi pilnveidota un kopš 2008. gada to ik gadu absolvē vidēji 30 Latvijas augstākā līmeņa vadītāju.

PIETEIKTIES  MĀCĪBU GRAFIKS  ATSAUKSMES

Mācību dalībnieki

Programma ir domāta  pieredzējušiem uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājiem, kuru atbildībā ir stratēģisko lēmumu pieņemšana un kas ir ieguvuši teorētiskās zināšanas vadības zinību pamatos (apjoma un satura ziņā līdzvērtīgi Biznesa Klases programmas saturam).

 

Absolventu biežāk minētie ieguvumi:

 • Izpratne par mūsdienu ekonomikas procesiem un sava uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējām;
 • Praktiskas metodes un rīki uzņēmuma stratēģijas plānošanā un realizācijā;
 • Iespēja pilnveidot savu arsenālu rīcībai kritiskās saskarsmes situācijās un publiskā tēla veidošanā;
 • Mūsdienīgs skats uz darbinieku vadīšanu un attīstību;
 • Iespēja izkāpt no ikdienas rutīnas un paskatīties uz sevi un savu uzņēmumu no malas;
 • Dzinulis turpināt pilnveidot savu darbu un dzīvi.

Mācību norise un programmas saturs

Pirms mācību uzsākšanas notiek individuālas pārrunas ar programmas vadītāju par dalībnieka pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām. Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un precizētu viņu mācību vajadzības, tiek organizētas grupas pirmsmācību tikšanās, kas palīdz dalībniekiem fokusēties uz konkrētiem mācību mērķiem, ātrāk iesaistīties mācību procesā un savstarpēji iepazīties.

 

Mācības notiek nelielās grupās (līdz 14 dalībniekiem), programmu var apgūt 5 mēnešos, mācoties vidēji 4 dienas mēnesī. Katram dalībniekam ir pieejami mācību materiāli gan drukātā, gan elektroniskā veidā.

Programmu veido  3 tēmu bloki: uzņēmuma vadīšana, darbinieku vadīšana un sevis attīstība.

Dalības maksa

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 4980 + PVN
Cenā iekļauts: dalība mācībās, materiāli, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, pusdienas, kafijas pauzes, kā arī valsts parauga izglītības apliecība – „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana.”

Gadījumā, ja mācību dalībnieku pēc pirmajām divām nodarbībām neapmierina mācību kvalitāte, dalībnieks ir tiesīgs atteikties no tālākas dalības programmā, atgūstot 100% no iemaksātās summas.

Visus mācību moduļus vada biznesa treneri, kas ir uzkrājuši ievērojamu biznesa pieredzi un ieguvuši atbilstošu akadēmisko izglītību Latvijā un ārzemēs. Vienlaicīgi viņi ir spilgtas personības, kuras raksturo vēlme dot un prasme dalīties, veselīgs humors un neapstāšanās pie sasniegtā, kā arī spēja savienot un papildināt mācību dalībnieku atšķirīgās pieredzes, zināšanas un uzskatus. Izmantojot efektīvas pieaugošo mācību metodes – grupu un projektu darbus, diskusijas, situāciju analīzi, videotreniņus un lomu spēles, treneri virza dalībniekus uz praktiskajā darbā un dzīvē pielietojamu rezultātu. Vairākos moduļos tiek pieaicināti arī vieslektori – attiecīgās nozares eksperti un viedokļa veidotāji.

Kā sadzīvot ar makroekonomiku

Vada: PĒTERIS STRAUTIŅŠ

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par Latvijas ekonomikas attīstību virzošajiem procesiem;
 • spēja izvērtēt makro procesu ietekmi uz savu nozari un uzņēmumu;
 • spēja strādāt ar ikdienā noderīgiem statistikas datiem;
 • izpratne par globāliem ekonomiskiem procesiem;
 • pilnveidotas ekonomiskās un kritiskās domāšanas prasmes

 

Saturs:

Ekonomiskās teorijas

 • Monetārisms un Keinsisms
 • Makroekonomiskais līdzsvars
 • Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība
 • Ekonomiskās sakarības

 

Latvijas makro¬ekonomiskā stāvokļa analīze

 • Latvijas makroekonomisko rādītāju analīze
 • Izaugsmes ēnas puses: ekonomikas „pārkaršana”, inflācija un tekošā konta deficīts
 • Valsts ekonomiskās politikas analīze un prognozēšana
 • Globālo ekonomisko procesu ietekme uz Latviju
 • Situāciju analīze

 

Globalizācija un „Jaunā ekonomika”

 • Globālie ekonomiskie procesi
 • Ekonomiskās krīzes un to ietekme uz atsevišķu valstu attīstību

 

Monetārā politika un tās izpausmes

 • Centrālās bankas loma ekonomikā
 • Finanšu aprites regulēšanas metodes
 • Valūtu kursi un to svārstības

 

Fiskālā politika

 • Valsts nodokļu politika
 • Budžets un tā loma ekonomiskajos procesos

 

Valsts maksājumu bilance

 • Imports un eksports
 • Investīcijas
 • Tekošā konta deficīts

Inovāciju vadība

Vada: INESE SUIJA-MARKOVA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par inovācijas jēdzienu;
 • zināšanas par inovācijas struktūru un sistēmisku pieeju inovācijas procesam;
 • veicināta inovatīva domāšana un prasme noteikt inovācijas pakāpi savā organizācijā;
 • izpratne par inovāciju kā par vienkāršu, sistemātisku un perspektīvu procesu;
 • zināšanas par Blue Ocean stratēģiju - jaunu biznesa domāšanas konceptu

 Saturs:

Inovāciju jēdziens

 • Inovāciju definīcijas izstrādāšana grupās

Inovācijas priekšnosacījumi un septiņi „avoti”; kā tie var iespaidot  uzņēmuma turpmāko darbību

 • Organizācijas īpašības, kas veicina vai (nogalina) jaunas idejas, inovācijas
 • Uzņēmuma vai nozares iekšējie avoti
 • Uz āru vērstās inovācijas

Strukturēta un sistemātiska pieeja inovācijām; inovāciju saikne ar uzņēmuma biznesa darbībām

 • Neveiksmju analīze
 • Inovācijas radīšanas pamatprincipi (ko darīt un ko nedarīt)

Radošums, radošā domāšana un cilvēku smadzeņu darbība

 • Radošums un radošā domāšana
 • Radošuma veidi
 • Kādi elementi veido radošumu

Inovatīvu ideju ģenerēšanas un vērtēšanas taktikas

 • Alternatīvu ģenerēšana
 • Pieņēmumu izaicināšana
 • Nejaušais vārds
 • Analoģiskā spriešana
 • Slepkavu kolēģija
 • Negatīvā prāta vētra
 • NABC metode

Kā pelnīt investējot

Vada: TĪNA KUKKA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • prasmes pieņemt pamatotus investīciju lēmumus;
 • prasmes izvērtēt investīciju finansēšanas avotus un izmaksas;
 • iemaņas analizēt investīciju riskus;
 • zināšanas par investīciju efektivitātes mērīšanu

Saturs:

Investīciju resursi

 • Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu resursu veidošanās
 • Finanšu resursu avoti, piesaistes veidi un izmaksas

Investīcijas biznesā

 • Investīciju veidi
 • Investīciju lēmumu pieņemšana
 • Investīciju alternatīvu izvērtēšana
 • Investīciju izmaksu aprēķināšana 

Investīcijas nekustamajā īpašumā

 • Alternatīva vērtspapīriem
 • Tirgus novērtēšanas metodes

Investīciju riski un to novēršanas metodes

 • Risku cēloņi
 • Risku novēršanas metodes
 • Brīvo finanšu līdzekļu ieguldīšana

Uzņēmuma vērtība un tās palielināšana

Vada: RAIMONDS LIEKSNIS

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par uzņēmuma vērtību veidojošiem faktoriem;
 • zināšanas par uzņēmuma vērtības noteikšanas metodēm un iemaņas to pielietošanā;
 • zināšanas un izpratne par uzņēmuma funkciju optimizācijas veidiem;
 • praktiska informācija par uzņēmuma vērtības palielināšanas iespējām

Saturs:

Uzņēmuma finansiālās situācijas novērtēšana

 • Likviditāte
 • Ilgtermiņa maksātspēja
 • Darbības efektivitāte
 • Rentabilitāte
 • 2 situāciju analīzes 

Uzņēmuma vērtība

 • Vērtību veidojošie stūrakmeņi (apgrozāmais kapitāls, rentabilitāte, investīcijas, izaugsme, kapitāla struktūra)
 • Vērtēšanas metodes (diskontētā naudas plūsma, salīdzināšana, opciju metode)
 • 3 situāciju analīzes

Praktiskais darbs uzņēmuma vērtēšanā

 • Uzņēmuma vērtēšana pēc modeļa (darbs pie datora), pa pāriem
 • Vieslektora komentāri

Kopsavilkums

Stratēģija no plāna līdz realizācijai

Vada: JĀNIS CAUNE

 Apjoms: 2 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par labu vadības praksi un uzņēmuma pārvaldības metodēm, kas nodrošina veiksmīgu uzņēmuma darbību ikdienā un stratēģijas īstenošanu;
 • praktiski izmēģināts rīku un metožu pielietojums, balstoties uz situācijām, kas raksturīgas uzņēmumiem dažādās darbības jomās un attīstības fāzēs;
 • praktiskas idejas, kas iegūtas, analizējot situācijas no dalībnieku pārstāvētajiem uzņēmumiem un citām kompānijām

Saturs:

Stratēģijas un mērķu formulēšana

 • Līdzsvarotās vadības karte metode un princips
 • Uzņēmuma stratēģisko mērķu kartes izveidošana
 • Mērķu formulēšanas, kaskadēšanas un pārskata process

Uzņēmuma darbības uzraudzība un darbības pārskats

 • Vadības grupas loma un vadības grupas sekretārs
 • Kontrole, deleģēšana un lēmumu pieņemšana
 • Dažādi vadības stili

Motivācijas sistēma un mērķu izpildes pārskats

 • Mērķu un prēmiju shēmas formulēšana, izmantojot stratēģisko mērķu karti
 • Izmaiņas mērķos un budžetā, atbilstoši pārskata rezultātam

Uzņēmuma efektīva darbība

 • Toyotas „Lean production” principi
 • Steidzamo un svarīgo darbu „Bermudu trīsstūris”
 • Galvenie darbības rādītāji un vadības atskaites

Vērtību ķēde un procesu pieeja uzņēmuma vadībai

 • Vērtību ķēdes princips
 • Procesu pieeja uzņēmuma darba organizācijā
 • Procesa līguma sastādīšana

 Biznesa koncepcija un stratēģijas pārskats

 • Garija Hamela biznesa koncepcijas inovācijas pieeja
 • Uzņēmuma robežu nospraušana – izmaiņas darbības modelī un partneru/piegādātāju ķēdē
 • Uzņēmuma stratēģijas pārskata vadības grupā, moderatora loma

 Kopsavilkums

Pārskats par apgūto un tā pielietojumu, individuālā plāna sastādīšana

 Praktiskais mārketings

Vada: ERVĪNS BUTKEVIČS

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par mārketinga, mārketinga plāna un budžeta nepieciešamību;
 • zināšanas par dažādiem mārketinga „instrumentiem”, prasme izvēlēties konkrētajai situācijai vispiemērotāko;
 • praktiskas idejas, kuras pielietot savā biznesā

Saturs:

Mārketinga stratēģija un praktiskā plānošana

 • Plānošanas nepieciešamība
 • Neoklasiskā paradigma
 • Konfliktu paradigma
 • Attiecību paradigma

Mārketinga principi: 4p, 5p, 7p un citi „P”

 • Marketinga mix un citi mix(i)
 • Novērtējums un kontrole
 • Cilvēciskais faktors

Reklāmas spēks un vājums. Pozicionēšana un segmentēšana

 • Reklāmas nepieciešamība
 • Uzdevuma definēšana
 • Reklāmas aģentūras izvēle
 • Tirgus pētījumi
 • Zīmola diferenciācija
 • Kanāla izvēle

Zīmola kapitāls, portfelis ar zīmoliem (saviem un aizlienētiem)

 • Kas ir zīmols
 • Zīmols kā vajadzīgs mīts
 • Zīmola vērtība
 • Privātais zīmols
 • Zīmola novērtējums

Izplatīšanas kanāli, ķēdes, tīkli un „blata” sistēma

 • Kanālu veidi
 • Piegādes ķēdes īsināšana
 • Informācija ķēdē
 • Draudzība un izdevīgums
 • Efektīva atbilde patērētājiem

 Informācijas sistēmas mārketingā - spožums un posts

 • Informācijas pārbagātība
 • Laika faktors
 • Profesionālu sistēmu izstrāde

 Attiecību mārketings un tiešā pārdošana

 • Izmaiņas mūsdienu tirgū
 • Attiecību paradigma
 • Kā izmērīt rezultātus?

 Sabiedriskās attiecības

 • Aktīvās un pasīvās kampaņas organizēšana
 • Attīstības laika faktors
 • Sadarbība ar žurnālistiem

 Sistēmpieejas veidošana mārketinga darbā

 • TRIZ pieeja un piemēri
 • Sistēmas, kuras radījām paši

 

 

Izaicinājumi personāla vadībā

Vada: SANDRA LĀCE

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • prasmes identificēt darbinieku individuālās spējas;
 • prasmes izstrādāt darbinieku individuālajām vajadzībām atbilstošas attīstības un motivācijas sistēmas;
 • idejas darbinieku motivācijai, kas ļauj ikdienā veicināt viņu lojalitāti un attīstību uzņēmumā

Saturs:

Aktuālā situācija un norises darba tirgū

 • gadsimta personāla vadība un nākotnei derīga organizācija
 • Emocionāli veselīgs darbinieks – kādas kompetences to nosaka
 • Emocionāli veselīga darba vide – brīva no «spēlēm/politikas»
 • Virtuālā un globālā vadīšana
 • Tendences darbinieku attīstībā ikdienas darbā
 • Darbinieku motivēšanas tendences

 Darbinieku attīstības vadība

 • Individuālo spēju un snieguma noteikšanas principi
 • Individuālās attīstības plānošana
 • Darbinieka paša atbildība par savu attīstību
 • Atbalsts pašattīstībā, mentorings, koučings

Talantu vadība

 • Talantu vadības sistēmas loma uzņēmumā
 • Īpaši talantīgo darbinieku identificēšanas metodes
 • Talantu attīstības vajadzību noteikšana un vadīšana
 • Individuālās materiālās un nemateriālās motivācijas plānošana

Līderis, kuram seko

Vada: BAIBA RUBESA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • izpratne par jautājumiem, kurus vienmēr jāpatur vadītāja ciešā redzeslokā, jo īpaši, ja viņš vai viņa pretendē uz līdera titulu;
 • ieskats veiksmīgas vadības komandas veidošanas pamatprincipos;
 • izpratne par mērķtiecīgi veidotas talantīgo darbinieku piesaistīšanas un noturēšanas nozīmi uzņēmumā

Saturs:

Komandas nozīme uzņēmuma vadībā

 • Vai komanda patiešām ir nepieciešama?
 • Kā izveidot rezultatīvu komandu?
 • Case analīze

Dažādi līderu tipi

 • Īss ieskats teorijā par dažādiem līderu tipiem
 • Līderu kompetenču apskats

Talantu attīstība un noturēšana uzņēmumā

 • Talantu loma uzņēmumā
 • Kā piesaistīt un noturēt talantus
 • Motivācijas veidi un principi

Deleģēšana – kā? Kad? Kam?

 • Deleģēšanas process
 • Atsekošana
 • Pēcteču attīstības un darbinieku individuālā novērtēšana

Grūto saskarsmes situāciju risināšana

Vada: AGRIS GRAVA

Apjoms: 1 diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • spēja orientēties profesionālās saskarsmes grūtību rašanās cēloņos;
 • prasme noteikt „dabas dotās” un iemācītās attieksmes un rīcības taktikas, izvērtēt to pielietošanas efektivitāti;
 • apgūtas prasmes un iemaņas specifisku situāciju risināšanai;
 • prasme pārvērst nepatīkamu stresu un nedrošību izraisošas situācijas interesantā izklaidē;
 • prasme analizēt saskarsmes situācijas;
 • pilnveidotas prasmes darbam ar sociāli nepieņemamas uzvedības klientiem un kolēģiem

Saturs:

„Grūto” cilvēku klasifikācija.

 • „Grūtie” cilvēki
 • Manas grūtības darbā ar šiem cilvēkiem

Neadekvātas, sociāli nepieņemamas uzvedības mērķi un motīvi.

 • Ko vēlas cilvēks saņemt no pasaules ar šādu uzvedību
 • Paustie mērķi un neapzinātie motīvi

Rīcības taktikas kolēģa/klienta uzvedības maiņai

 • Sapratnes nodrošināšana, rīcības formas un metodes partnera attieksmes un uzvedības maiņai

 Apzināta un neapzināta manipulācija, tās rašanās cēloņi, ietekmes veidi un novēršanas metodes

 • Dzirdu, ko gribu.
 • Apvainojos, par ko gribu
 • Aizvainoju, bet to nepamanu
 • Šantāža. To veidi, iedarbības mērķi un algoritms. Aizsardzības taktikas

Konflikti

 • Konfliktu veidi un būtība
 • Konfliktu risināšanas taktikas, to izmantošanas mērķi un uzdevumi.
 • Konfliktregulējoša saskarsme.

Domāšanas ilūzijas un ekonomiskā uzvedība

Vada: IVARS AUSTERS

Apjoms: 1. diena

Dalībnieku ieguvumi:

 • prasme identificēt ikdienā grūti pamanāmās domāšanas ilūzijas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ekonomisko lēmumu pieņemšanas kvalitāti;
 • spēja pamanīt domāšanas un spriešanas ilūzijas, kā arī pēc iespējas no tām izvairīties

Saturs:

Iluzorā korelācija

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence saskatīt sakarības (korelācijas) tur, kur patiesībā tās nav.
 • Kā tas ietekmē ekonomiskas dabas lēmumus un kā izvairīties no šīs ilūzijas

Kontroles ilūzija

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence kontrolēt savas dzīves notikumus un pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi spēj ietekmēt notiekošo.
 • Kā tas ietekmē ekonomiskas dabas darbības un kā izvairīties no šīs ilūzijas

Apstiprināšanas kļūda

 • Kā un kāpēc cilvēkiem piemīt tendence informāciju meklēt un atcerēties tādā veidā, kas apstiprina pieņēmumus vai hipotēzes.
 • Kā tas ietekmē lēmumus ekonomikā un kā no šīs kļūdas izvairīties

Nepamatota paļāvība uz saviem secinājumiem

 • Kāpēc cilvēki pārvērtē savu prognožu piepildīšanās iespējamību un kā tikt galā ar šiem maldiem

Atpakaļskata neobjektivitāte

 • Kā pamanīt un mazināt cilvēku tendenci pārvērtēt to, cik lielā mērā viņi pirms notikuma spēja paredzēt notikumu gaitu, virzību un rezultātu („es jau sen to zināju” efekts)

Publiskā komunikācija un mediju treniņš

Vada: INA BALAMOVSKA

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • uzlabotas publiskās argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • apgūtas iemaņas, kā veidot vēstījumu medijiem – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu;
 • izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt;
 • pilnveidotas prasmes pārliecinoši atbildēt uz grūtiem jautājumiem;
 • ieteikumi intervijām no profesionāla TV žurnālista

Mediju un publiskās komunikācijas loma organizācijas tēla veidošanā

 • Organizācijas tēla apzināta veidošana
 • Spēles noteikumi ar medijiem

Pārliecināta un efektīva intervija

 • Vēstījums – viegli uztverams un aktuāls
 • Kā sagatavoties intervijai
 • Ieteikumi, ja negaidīti jāuzstājas

Individuālais tēls kā komunikatīvais faktors

 • Kā sasniegt verbālās un ķermeņa valodas atbilstību
 • Balss īpašā nozīme intervijās

Intervija – videotreniņš

 • Individuālas intervijas ar žurnālistu
 • Videotreniņa analīze, ieteikumi
 • Kā kontrolēt uztraukumu intervijas laikā

Kā atbildēt uz grūtiem un provokatīviem jautājumiem

 • Kas ir grūti jautājumi? Kā precizēt jautājumus
 • Kā atbildēt – īsi, argumentēti, pozitīvi
 • Iebildumu pārvarēšana

Ziņojuma sagatavošana medijiem

 • Preses relīzes rakstīšanas pamatprincipi
 • Zibenīgas atbildes taktika

Neformāla saruna kā lietišķas komunikācijas daļa

 • Prasme izmantot neformālu sarunu vidi uzņēmumā
 • Ieteikumi, kā vairot kontaktus un radīt uzticamību

Personības attīstība

Vada: AGRIS GRAVA

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • savas pašvērtības nostiprināšana un drosmes palielināšana;
 • prasme izmantot savu radošo potenciālu;
 • izpratne par naivismu un stūrgalvību, to mazināšanas iespējām;
 • savas emocionālās stabilitātes un domāšanas pilnveidošana.

Saturs:

Psiholoģiskās spēles, ko spēlē cilvēki

 • upuri
 • cietēji
 • nelaimes „čupas”
 • cīkstoņi

 Emocionālās inteliģences un pašrealizācijas attiecības

 • IQ un EQ attiecības
 • mans EQ
 • emociju apzināšana un vadīšana

 Kā padarām sevi nelaimīgus ar pašu rokām

 • mans paštēls
 • realitāte un sapņi

 Kritiskā domāšana un tās izmantošana profesionālā izaugsmē

 • domāšanas līmeņi
 • kā domāju Es un vai tas man noder
 • kā apmācīt citus, lai viņi viegli saprot sarežģīto
 • parunu un tautas vēstījumu analīze

 Veselība kā neatkarība

Vada: IGORS KUDRJAVCEVS

Apjoms: 2 dienas

Dalībnieku ieguvumi:

 • jaunas iemaņas savas dzīvības enerģijas regulēšanā;
 • spēja orientēties jaunākajās atveseļošanās tehnoloģijās;
 • prasmi regulēt darbspējas sevī un iemācīt to citiem;
 • pārliecība par ķermeņa un gara līdzsvara lietišķo nozīmi

 Saturs:

Cilvēks – fiziskā un nefiziskā uzbūve

 • Tradicionālie un mūsdienu uzskati
 • Ķermeņa aktīvie punkti un zonas. Darbs ar tām
 • Aktīvo punktu individuālo kombināciju veidošana

Stress un distress

 • Stresa un distresa jēdzieni.
 • Cēloņi un sekas
 • Vienkāršākie stresa reakciju noņēmēji

Mugurkauls un veselība

 • Mugurkaula problēmas
 • Kaitīgie ieradumi kā stresa sekas; cīņa ar tām
 • Vingrinājumi mugurkaulam un citiem orgāniem darba apstākļos

Skaistums kā saskaņa

 • Endorfīni un citokīni
 • Cilvēka dzīvības enerģijas avoti – daba, uzturs, ūdens, domas, emocijas, ticība
 • „Iekšējais smaids”, populārās relaksācijas metodikas lietišķā versija

Veselība kā neatkarība

 • Veselīgā darba režīma jēdziens
 • Darbspēju ekonomija un atjaunošana
 • Ātrgaitas vingrinājumu kompleksu sastādīšanas piemēri

Uzturs un ūdens

 • Ūdens īpašības
 • Uzturs kā enerģijas regulators
 • Režīms un dieta – par un … par

Dabiskie atveseļošanas līdzekļi.

 • Iekšējie un ārējie līdzekļi
 • Zāles un indes
 • Homeopātija

Harmoniska personība harmoniskajā vidē

 • Savas dzīves telpas organizēšana
 • Darba vietas sakārtošana saskaņā ar cilvēka psihofizioloģijas īpašībām
 • „Vietas, kur runāt mierīgi un kur lamāties”

 Mūzikas izmantošana

 • Mūzikas iedarbības pamatprincipi
 • Dažu mūzikas fragmentu demonstrēšana; to izmantošana relaksācijai un enerģijas uzlādēšanai
 • Mūzika katrai dienai – tagad jau apzinātā izmantošana.