Pētījums par Biznesa klasi: mācību ietekme uz vadītāju un biznesu

Biznesa Klases mācību ietekme uz vadītāja personības attīstību, darba sniegumu, biznesa rezultātiem.

Biznesa Klase, kuru absolvējuši vairāk nekā 850 vadītāju, nešaubīgi ir viena no vadītāju ikgadēji novērtētākajām attīstības programmām. Un to nesakām mēs. Katrā izlaidumā (šogad jau 56. grupai) dzirdām daudz pateicības vārdu no mūsu absolventiem, kas pabeidz mācības iedvesmoti, enerģijas pilni, pārliecināti, gatavi pārmaiņām. Lai izprastu, kāda ir mācību ietekme ilgtermiņā, jo viena no KIC vērtībām ir nodrošināt klientam nozīmīgo rezultātu,  veicām pētījumu, kura mērķis bija saprast, kas mainās dalībnieku - absolventu karjerā, darbā pēc mācību beigšanas. Šī gada pavasara pētījumā, piedalījās pēdējo 3 gadu Biznesa Klases programmas absolventi.

Vēlamies padalīties ar šīs aptaujas rezultātiem. Iespējams, tie palīdzēs pieņemt pozitīvu lēmumu par savu dalību KIC mācībās vai ļaus izprast, kā panākt mācību atdevi un efektivitāti pēc tām.

Lepojamies ar faktiem:

 • 85 % absolventu jutuši pozitīvas izmaiņas pēc mācībām Biznesa Klasē.
 • 52% norāda uz konkrētu mācību ietekmi uz darba sniegumu un rezultātiem: “Es ieguvu jaunas prasmes, zināšanas, pieredzi, esmu tās jau izmantojis savā darbā un tas deva ievērojamus rezultātus” .

Pēc Biznesa Klases absolventi visvairāk redz programmas ietekmi uz sava darba rezultātiem un sniegumu šādos virzienos:

 • “Regulāri izvērtēju savus kā vadītāja uzdevums un prioritātes”.
 • “Sekmēju darbinieku attīstību atbilstoši biznesa vajadzībām un darbinieku potenciālam”.
 • “Spēju skaidri un pārliecinoši izteikt savu viedokli”
 • “Pārliecinos, vai mans sarunas partneris ir sapratis manis sacīto”.
 • “Ieviešot pārmaiņas pievēršu uzmanību savlaicīgai un aktīvai komunikācijai ar visām ieinteresētajām pusēm (darbinieki, klienti, partneri, vadība utt)”

Tāpat absolventi atzīmē, ka Biznesa Klase ir sniegusi viņiem pārliecinātību par sevi kā vadītāju,  spēju atrast vajadzīgus argumentus komunikācijā ar darbiniekiem, kolēģiem, vadību.

Atbildot uz par to, kas veicināja jauno zināšanu/ prasmju pielietošanu darbā tika atzīmēts:

 • Tiešā vadītāja regulārais atbalsts un ieinteresētība profesionālajā attīstībā. 42%
 • Paša motivācija un interese pielietot jaunas prasmes un mainīt savu rīcību. 85%
 • Pārliecība par sevi. 20%

Pievērsām uzmanību nepieciešamībai praksē iegūto virzīt uz rezulātu, jo:

 • 46 % norāda, ka ir izmēģinājuši praksē jaunas pieejas, metodes, jutuši ietekmi, bet vēl strādā pie rezultāta. “Es ieguvu jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi, esmu izmēģinājis tās praksē, bet nevaru pagaidām norādīt uz konkrētiem rezultātiem”.

 

 

 

Konkrēto ietekmi uz saviem darba rezultātiem un darba sniegumu  redz mazliet vairāk nekā pusē respondentu, tajā pašā laikā par pozitīvajām izmaiņām kopumā runā respondentu lielākā daļa. Tas, iespējams, ir saistīts ar to, ka vairāki programmas moduļi ir orientēti uz personības pilnveidi (ne tikai uz profesionālo kompetenču attīstīšanu), kuras ietekmi grūtāk novērtēt, bet ilgtermiņā tā spēlē lielāku lomu. Rezultātos un mācībās redzam sasaisti arī ar faktu, ka vadītājiem vairāk jāattīsta prasme reflektēt par savu pieredzi, sasaistot savu rīcību un tās izmaiņas ar ietekmi uz darba rezultātiem.

Absolventi pielieto arī konkrētas darbinieku vadīšanas un komunikācijas prasmes, kas noder ikdienā:

 • “Darbiniekiem palīdzu izprast uzņēmuma stratēģiskos mērķus un vadības pieņemtos lēmumus”.
 • “Iesaistu darbiniekus individuālo mērķu izvirzīšanā un vienojos par darba uzdevumu izpildes prasībām”.
 • “Atrodu dažādas motivēšanas iespējas atbilstoši katra darbinieka situācijai”.
 • “Protu panākt sarunas partnera ieinteresētību, runājot “ieguvumu valodā”.
 • “Meklēju efektivitātes palielināšanas iespējas, pārskatot esošos procesus”.

Mācības Biznesa klasē nostiprināja šādas prasmes:

 • “Darbiniekiem palīdzu izprast uzņēmuma stratēģiskos mērķus un vadības pieņemtos lēmumus”.
 • “Deleģēju pienākumus atbilstoši darbinieku spējām un attīstības vajadzībām”.
 • “Pieņemot lēmumu, apsveru, kā mana rīcība un lēmumi potenciāli ietekmē uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu”.
 • “Meklēju efektivitātes palielināšanas iespējas, pārskatot esošos procesus”.

Runājot par grūtībām, kuras nācies pārvarēt, lai Biznesa Klases zināšanas un atziņas pielietotu praksē, visbiežāk tiek norādīti tādi iemesli:

 • Laika trūkums un citas prioritātes. 55%
 • Tiešā vadītāja/kolēģu atbalsta trūkums jaunu prasmju pielietošanā. 20%
 • Nepieciešamo resursu trūkums (darbinieki, iekārtas, sistēmas, procesi, utml.), lai varētu rīkoties citādi. 20%
 • Neskaidri mērķi un uzdevumi. 30%

Ko varam secināt?

Kopumā aptauja parāda, ka mācībām Biznesa Klasē ir ietekme uz darbinieku sniegumu, viņu darba rezultātiem, tai pat laikā mēs turpinām uzlabot programmu jau 13 gadus. Iespēju lokā redzam:

 • tiešo vadītāju iesaistes līmeņa palielināšanu,
 • dalībnieku iedrošināšanu/ motivēšanu pielietot prasmes darbā,
 • nepieciešamību attīstīt dalībnieku spēju reflektēt par savu pieredzi un savas rīcības ietekmi uz citiem.  
 • Aptaujas rezultāti parāda, ka dalībnieka paša motivācija un interese pielietot jaunas prasmes un mainīt savu rīcību ir ļoti nozīmīgs faktors, lai dalībnieki sāktu integrēt jaunas zināšanas un prasmes darbā, panākot taustāmo rezultātu.

Šeit jārunā par to, cik ļoti ir svarīgi organizācijām jau sākotnēji saprast un izvēlēties mācībām tos  vadītājus, kuriem ir interese mācīties un mainīt savus ieradumus. Mācību laikā tas ir arī KIC un mūsu treneru uzdevums – dalībniekos izraisīt lielāku interesi un celt pašmotivāciju mainīties, kā arī veicināt viņu gatavību izmēģināt jaunas lietas praksē. 

Ja mācās pats uzņēmuma vadītājs, uzņēmuma īpašnieks, redzama lielāka motivācija pielietot prasmes un zināšanas, bet arī šajā gadījumā turpinām palīdzēt dalībniekam nofokusēties un mācīties analizēt savu pieredzi.

 • Nenoliedzami svarīgs faktors, kas nosaka, vai zināšanas un prasmes tiks pielietotas, ir tiešā vadītāja atbalsts. Atbalsts sākas ar darbinieka motivēšanu mācībām (ar sarunu par darbinieka attīstību, karjeru,  profesionālu vadītāja atgriezenisko saikni).  Svarīgi parādīt, kas ir jāattīsta un kāpēc jaunu prasmju pielietošana darbā ir prioritāte. Tas nozīmē arī ļaut padotajiem izmantot, izmēģināt jaunas metodes, dažreiz, iespējams, uz darba kvalitātes vai ātruma rēķina.  Pēc tam arī ir svarīgi apspriesties par kopējo rezultātu, jo, izmēģinot jaunu uzvedību, instrumentus, cilvēkam ir svarīgi saņemt atgriezenisko saikni par to, kā jaunā rīcība atspoguļojas darba sniegumā un ietekmē citus. Visā šajā procesā tiešā vadītāja ieinteresētība ir ārkārtīgi svarīgs posms.

Paldies mūsu klientiem par uzticēšanos KIC savā attīstības ceļojumā. Esam ļoti pateicīgi, ka atradāt  laiku anketas aizpildīšanai un telefonsarunām. Esam lepni, ka Biznesa Klase turpina iedvesmot, dot pārliecību un efektīvus instrumentus!

 

Pieteikties tuvākajai grupai un lasīt vairāk par Biznesa Klasi varat šeit:

    Kas ir Biznesa Klase?