Konstruktīvas domāšanas sākums: 17 jautājumi par mācīšanos domāt

 

Autors: Edmunds Apsalons Argumentācijas, konstruktīvas domāšanas un komunikācijas eksperts ar ilggadēju pieredzi uzņēmējdarbībā.

 

KĀ BŪT KONSTRUKTĪVAM UN DOMĀT KONSTRUKTĪVI

Konstruktīva attieksme pret notiekošo veidojas no mūsu spējām kritiski izvērtēt un pārbaudīt katrreiz pieejamo informāciju; padziļināti analizēt un saskatīt katra notikuma loģisko struktūru; radoši konstruēt savu patstāvīgo viedokli un izvērst to ar pietiekamu argumentu palīdzību; kā arī kritiski attiekties pret savu redzējumu kā vienu iespējamo, bet ne galēji patieso vai pareizo.

Šāda attieksme spēj būtiski uzlabot mūsu ikdienas saskarsmē nepieciešamās komunikatīvās prasmes veidot konstruktīvu dialogu ar citiem cilvēkiem – saprast, saprasties un nonākt pie konstruktīva lēmuma, sadarboties un vienoties par konstruktīvu rīcību.

KĀ IEMĀCĪTIES DOMĀT ANALĪTISKI, SISTEMĀTISKI UN STRUKTURĒTI?

Prasme paskatīties uz notiekošo plašāk un dziļāk ir svarīgs nosacījums pareizo lēmumu pieņemšanai pareizajā brīdī. Lai izprastu notiekošā kopsakarības, ir nepieciešamas analītiskas, loģiski strukturētas un sistemātiskas domāšanas iemaņas.

  • Kāpēc pārsvarā mēs domājam līdzībās, vispārinoši un aptuveni (neprecīzi)? Kāpēc mēs nepietiekami iedziļināmies informācijā un neatrodam kopsakarības un noturīgas likumsakarības? Kāpēc mēs koncentrējamie vienīgi uz saturisko informāciju, bet ignorējam strukturālo?

KĀ IEMĀCĪTIES DOMĀT RADOŠI?

Domāt radoši nozīmē – domāt citādi, neierasti, inovatīvi, apliecināt savu individualitāti, meklēt jaunas iespējas un izskatīt nepamanītas alternatīvas, bet nereti – nonākt pie citiem nesaprotama un nepieņemama rezultāta.

  • Kas raksturo radošu domāšanu? Vai radoša domāšana izslēdz loģiku un racionalitāti? Vai ir iespējams domāt pilnīgi „citādi”? Kā mūsu radošums ir saistīts ar spējām fleksibli „spēlēties” ar koncepcijām, domāšanas paraugiem un struktūrām?

KĀ IEMĀCĪTIES DOMĀT KONCEPTUĀLI?

Domāt konceptuāli nozīmē – prast attīstīt, izvērst savu ideju par visaptverošu un sistemātisku viedokli, lietot savas idejas pamatojumā situācijai atbilstošus un pietiekamus argumentus; pārnest auglīgu ideju no vienas lietojuma sfēras uz citu, pielāgot un konkretizēt to.

  • Kā konceptualizēt savu viedokli atšķirīgos veidos – no dažādiem skatu punktiem; kā izveidot sistemātisku un strukturētu kopainu; kā veikt vispārinošus secinājumus un konkretizēt tos praktiskos domāšanas un rīcības modeļos; kā pieņemt pamatotu lēmumu?

KĀ IEMĀCĪTIES DOMĀT KRITISKI?

Domāt kritiski nozīmē – nepaļauties uz kāda viedokļa pašreizējo pamatotību; pieļaut, ka katra neapgāžama pārliecība var izrādīties kļūdaina; katrreiz pārbaudīt vai nav vēl kādu faktu, kuri ir pretrunā ar izteikto apgalvojumu.

  • Kā kritiski izvērtēt atšķirīgus viedokļus; vai mēs varam apgāzt jebkuru viedokli; kādas domāšanas kļūdas un neprecizitātes veido mūsu kognitīvos ieradumus un kā iemācīties atpazīt savas kļūdas; kāpēc ir viegli būt kritiskam pret citiem, bet sarežģīti – pret sevi; vai ir iespējama konstruktīva kritika?

Kā praktiski atrast atbildes uz šiem jautājumiem?

Satiekot Edmundu Apsalonu praktiskā konceptuālās domāšanas treniņā vai konsultācijā. Pieteikt šeit.