RAŽOTĀJIEM, KAM NEPIECIEŠAMI RĪKI UN METODES!

10 dienu sistemātiska mācību programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem,

kurā nozares ekspertu vadībā iespējams apgūt ražošanas procesu pilnveides būtiskākos rīkus, instrumentus un tendences.

Programma izstrādāta sadarībā ar pieredzējušiem jomas ekspertiem un pilnveidota fokusgrupās ar ražošanas uzņēmumu vadītājiem. 

 

Pieteikšanās nākamajām grupām

Tuvākās grupas Liepājā:

   MĀCĪBU GRAFIKS RV #29 26.05.2022.- 25.10.2022. KLĀTIENES GRUPA LIEPĀJĀ (pieejama 1 vieta)

      MĀCĪBU GRAFIKS RV #30 14.06.2022.- 24.11.2022. KLĀTIENES GRUPA LIEPĀJĀ (pieejamas 6 vietas)

 

Sākam vietu rezervāciju:

Rīgas grupā no augusta

 

 Rezervējiet vietu jau tagad, vietu skaits grupā ir ierobežots līdz 14 dalībniekiem. Dažās no grupām vietas vairs nav pieejamas.

 

PIETEIKTIES

 

Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

 

KAM PIEMĒROTAS MĀCĪBAS?

 

 • Ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītāji, kas ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā

 

 

KO IEGŪSIET?

 • Sistemātisku skatījumu uz uzņēmumā notiekošajiem procesiem un atradīs atbildes, kā palielināt uzņēmuma peļņu, fokusējoties uz noteiktiem sistēmas elementiem
 • Apgūsiet TOC un LEAN pieejas un iemācīsies pielietot konkrētus instrumentus uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai
 • Apgūsiet efektīvus rīkus ražošanas plānošanai
 • Iepazīsīsieties ar LEAN un TOC pieejām ražošanas grāmatvedībā, kā atbalstošu instrumentu efektīvai ražošanas vadīšanai
 • Apgūsiet gudrās pieejas izmaiņu ieviešanai un vadīšanai, ievērojot nepārtrauktās uzlabošanas principu
 • Iegūsiet jaunas idejas un risinājumus caur pieredzes apmaiņu ar pieredzējušiem pasniedzējiem un grupas dalībniekiem

 

PROGRAMMAS SATURS PA MODUĻIEM:

 

DARBĪBAS PLĀNOŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ (simulācija)

AGRIS LAPIŅŠ

2 dienas

Simulācijas norise: Simulācijas laikā 4-5  modeļa ražošanas uzņēmumu vadības komandas konkurē par klientiem, tirgiem un ienākumiem strauji mainīgajā tirgus situācijā. Viņiem jātiek galā ar stratēģijas plānošanu, iepirkumiem un ražošanu, finansēm un grāmatvedību, mārketingu un pārdošanu, kā arī produktu attīstību un jaunu tirgu izpēti un apgūšanu. Dalībnieki iejūtas uzņēmumu ražošanas, finanšu un mārketinga vadītāju lomās un tāpat kā dzīvē, caur veiksmēm un neveiksmēm, vada uzņēmumu sīvas konkurences apstākļos nosacīti 8 gadus, kad var reāli novērtēt savas darbības rezultātus. Dalībnieki izprot, kā katra vadītāja lēmums ietekmē citas struktūras un visu uzņēmumu kopumā, novērtē, cik svarīga ir sadarbība un komunikācija uzņēmuma vadības komandā.

Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

 • Uzņēmuma apakšstruktūru darbību kopumā
 • Stratēģisko un operatīvo plānošanu un vadīšanu
 • Konkurētspējas veidošanos un resursu ierobežojumus
 • Pieņemto lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem īstermiņā un ilgtermiņā
 • Rezultātu atspoguļošanu finanšu dokumentos

 

 RAŽOŠANAS PLĀNOŠANA UN VADĪŠANA

ALDIS CIMOŠKA/ MĀRIS STRAZDS

1 diena

Ražošanas plānošana palīdz gūt pārliecību, ka klienta vajadzības tiks apmierinātas tieši laikā un uzņēmums gūs peļņu. LEAN pieeja ražošanas plānošanā palīdz izvairīties no laika zudumiem, jo sakārtos materiālus, iekārtas un darbiniekus tā, lai sasniegtu uzņēmuma biznesa mērķus. Risku plānošana ir ražošanas plānošanas neatņemamā daļa mūsu strauji mainīgajā un nenoteiktajā laikā.

TĒMAS

 • Ražošanas stratēģijas un modeļi, to izvēle
 • Ražošanas vadības un plānošanas shēmas
 • Ražošanas operatīvā plānošana, darbinieku iesaiste un sadarbības veicināšana
 • Ražošanas plānu izpildes un termiņu kontrole
 • Plānošanas procesu automatizācija
 • JIT (Just In time) principi strauji mainīgos apstākļos
 • FIFO (First In First Out) princips
 • Risku plānošanas principi
 • Vizuālās informācijas elementi ražošanā

 LEAN INSTRUMENTI PRODUKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

INGA OZOLA/ RUSLANS SOSINOVIČS

2 dienas

Kā optimizēt uzņēmuma vai struktūrvienības darbību un paaugstināt darba ražīgumu? Kā konstatēt zemas efektivitātes cēloņus un atrast risinājumus efektivitātes paaugstināšanai? Kā izvēlēties katrai situācijai piemērotākās efektivitātes metodes? LEAN ir vienkāršu paņēmienu kopums, kas dod iespēju atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kas iemācīs, kā radīt lielāku vērtību, efektīvi izmantojot esošos resursus.

TĒMAS

 • LEAN vēsture, kultūra, filozofija un ieguvumi
 • Vizualizācija un tās nozīme
 • Zudumu identificēšana un novēršana
 • 5S
 • SMED (ātrā pāreja)
 • Snieguma un sanāksmju vadības sistēma (Asaichi)
 • Problēmu risināšana, atrodot patieso iemeslu
 • Jidoka
 • Poka-Yoke
 • Andon
 • Plūsmas vadības metodes (One Peace flow, Push vs Pull, Tact time, Kanban)

TOC PIEEJA GUDRAI RAŽOŠANAS VADĪŠANAI

GEORGIJS BUKLOVSKIS

2 dienas

Kas un kāpēc ir jāmaina uzņēmuma sistēmā? Kādi ir sistēmas galvenie ierobežojumi? Pret ko mainīt? TOC (Theory of Constraints jeb ierobežojumu teorija) piedāvā analizēt uzņēmumu kā sistēmu un fokusēt uzņēmuma darbību uz sistēmas ierobežojumu noteikšanu un pārvarēšanu. Sistēmas ierobežojumi ir tas, kas neļauj sistēmai (uzņēmumam) attīstīties un iziet jaunā, daudz ienesīgākā līmenī.

 TĒMAS

 • Uzņēmuma mērķi. Mērķa definēšana un tā sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi
 • TOC (Ierobežojumu teorija) izmantošana – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķu sasniegšanu
 • TOC un LEAN radoša mijiedarbība – TLS (TOC + LEAN + SixSigma)
 • Biznesa sistēma. Vienkāršībā. Plūsma. Sistēmas ierobežojums. TOC pieci fokusējušie soļi. Kā atrast un pārvarēt sistēmas ierobežojumu
 • TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika
 • Uzņēmumu mērījumu un kontroles sistēma, vērsta uz mērķa sasniegšanu
 • TOC balstītās mūsdienu darbinieku motivācijas sistēmas izbūves principi
 • TOC un LEAN ražošana. Praktiskās pielietošanas piemēri Latvijas uzņēmumos

PRAKTISKĀ DARBNĪCA LEAN UZŅĒMUMĀ

ROMĀNS PASĀTS

3-4 h

Iespēja trenera vadībā apskatīt labās prakses piemēru - kādu no Latvijas ražošanas uzņēmumiem.

DARBINIEKU VADĪŠANA NEPĀRTRAUKTĀS UZLABOŠANAS PROCESĀ

DARBINIEKU VADĪŠANA NEPĀRTRAUKTĀS UZLABOŠANAS PROCESĀ

SANDRA LIEPA

Ilgums: 1 diena

 

TĒMAS

 • Vadītāju atbildība un pienākumi darbinieku vadīšanā:
  • Vadītāja prasmes un īpašības, kas nodrošina rezultātus
  • Kur zaudējam darbiniekus un iespējas tos ietekmēt rezultātu sasniegšanai
  • Izaicinājumi darbinieku vadīšanā
 • Darbinieku motivācija:
  • Motivācijas jēdziens un pamata nostādnes
  • Psiholoģiskais līgums
  • Uzticēšanās veidošana
  • Iesaistes un lojalitātes veidošana
  • Apmierinātība un motivācija
  • Atalgojums un motivācija
 • Komunikācija ar darbinieku:
  • Darbinieka ievadīšana darbā, darba uzdevuma došana
  • Mērķu saskaņošana un snieguma izvērtējums
  • Vadītāju “must have” prasmes komunikācijā
  • Modernākās tendences saziņai ar darbinieku
  • Komunikācija ar dažādu paaudžu darbiniekiem
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums – kopīgais un atšķirīgais:
  • Atgriezeniskās saites emocionālā daba
  • Galvenās grūtības atgriezeniskās saites sniegšanā

LEAN IEVIEŠANA UN NEPĀRTRAUKTĀS UZLABOŠANAS PROCESS. IZMAIŅU VADĪŠANA

INGA OZOLARUSLANS SOSINOVIČS

1 diena

Kā veikt LEAN izmaiņas un iesaistīt uzņēmuma darbiniekus visos līmeņos? Kā plānot izmaiņu projektus? LEAN un CIP (Continuous Improvement Process/ Nepārtrauktās uzlabošanas process): kā padarīt izmaiņu un uzlabošanas procesu par ikdienas darba sastāvdaļu?

 

TĒMAS

 • LEAN ieviešanas programma (tai skaitā Kaizen)
 • Pārmaiņu vadība

 

DARBINIEKU PIEREDZES APMAIŅA (PROGRAMMAS NOSLĒGUMS)

INGA OZOLARUSLANS SOSINOVIČS

0.5 diena Tiešsaistē

Viena no vērtīgākajām programmas dienām - pārmaiņu projektu ieviešanas prezentācijas. Diskusijas par izaicinājumiem un paveikto. Trenera un grupasbiedru refleksija un nākamo soļu plāns.

Kādus uzlabojumus dalībniekiem mācību laikā ir izdevies realizēt, kādus rīkus pielietot un/ vai kas tiek plānots turpmāk? Mācību noslēgumā ½ diena paredzēta dalībnieku pieredzes apmaiņai, daloties ar to, ko paralēli mācībām ir izdevies jau ieviest vai kādas pārmaiņas tiek plānotas.

 TĒMAS

 • Dalībnieku pārmaiņu projektu prezentācijas, pasniedzēja un grupas biedru ieteikumi
 • Noslēguma diskusijas un programmas novērtēšana

 

ABSOLVENTI VĒRTĒ:

 

Ģirts Putniņš, Ramirent Grupas Tehniskais direktors

Programma Produktīva Ražošanas Vadīšana sniedza man izpratni par LEAN instrumentiem un metodēm, to pielietojumu gan uzņēmumā, gan arī man pašam kā indivīdam.

Vislielāko ietekmi atstāja M.Strazda, I.Ozolas, A.Cimoškas un G.Buklovska vadītie kursa moduļi, jo iegūtās zināšanas varu uzreiz izmantot savā darbā! Ļoti veiksmīga pasniedzēju komanda. Manā skatījumā veiksmīgs formāts šādam kursam.

Esam sākuši ar 5S un Kaizen principu ieviešanu, un no tā jau redzama efektivitātes palielināšanās. Izmaiņas palīdzēja ieviest tieši zināšanas un izpratne par metodēm, to pielietojumu un ieviešanas specifiku.

Mācību vietu un organizāciju vērtēju ļoti labi. Regulāri izmantoju arī e-vidi, kur apkopoti visi kursa mācību materiāli un prezentācijas.

Kursa saturs un pasniedzēji ir galvenais iemesls, kāpēc šo programmu noteikti ieteiktu citiem vadītājiem. Personīgā pieredze arī KIC kā mācību pakalpojumu sniedzēju ļauj vērtēt uz 10!

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kārlis Volfs, LVM Zemes dzīles Ražošanas vadītājs

Gribētu teikt, ka Produktīvas Ražošanas Vadīšanas programmas profesionālie un personīgie ieguvumi mijās, jo darbs ir ikdiena un no tā neatiet. Redzesloka paplašināšana, mācīšanās no citu kļūdām un pieredzes, aprēķina metodes ražošanā, plānošanas metodes un vēl neskaitāmi daudz lietu, ko ieguvu no šīm mācībām.

Ļoti patika Georgija, Māra Strazda un Valpro ražošanas vadītāja Ruslana Sosinoviča vadītie moduļi -  iedvesmojoši, interesanti ar praktiskiem piemēriem. Nebija tādu moduļu, kuri nebija noderīgi, jo no katra pa kādai lietai varēja piemērot / pielāgot savam uzņēmumam.               

Ļoti labi novērtēju arī mācību plānojumu! Programma labi sastādīta, aptveroša, labi sadalīta laikā - elastīga.

Lai gan šobrīd nekas konkrēts vēl nav ieviests, ir aizmetņi, kuri ir jau uzņēmumā iestrādāti, bet gaidām ražošanas iekārtas, lai varētu uzsākt instrumentu un metožu pielietošanu, 5S, KANBAN, ražošanas plānošanu, finanses.                                                                                        

Vadītājiem ir svarīgi turpināt "asināt zāģi". Aicinu turpināt iesākto Ražošanas Vadīšanas klubu, kurā paši esam iesaistījušies, aiciniet mani arī tupmāk uz semināriem, mācībām.

Mācību organizācija ir brīnišķīga! Viss regulējas, ja netiek - var piebiedroties citai grupai. Telpas, pauzes  - viss balansā.

Arī e-vidē esmu pāris reizes iegriezies, bet turpmāk tā būs noderīga vieta, kur atskatīties un smelties iedvesmu!

Divos vārdos – Must have. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Andris Bērziņš, Rīgas Meži  Kokzāģētavas "Norupe" vadītājs

 

Mani profesionālie un personīgie ieguvumi ir zināšanas par visiem Produktīvas Ražošanas Vadīšanas programmā apskatītajiem moduļiem. Informācija par noderīgiem literatūras materiāliem.

Grūti norādīt kādu konkrētu moduli, kurš noderēja visvairāk, jo, manuprāt, ražošanā visi šie procesi ir mijiedarbībā. Principā visos moduļos atradu reālas lietas, kuras ieviest savā darba vietā. 

Pasniedzēji bija sava amata pratēji un spēja skaidri pasniegt savu moduli.

Pēc mācībām esam iesākuši 5S un KAIZEN ieviešanu, līdz šim paši strādājām, lai atrastu piemērotāko veidu, kā labāk to uztvertu mūsu darbinieki. Pārmaiņas patiešām palīdz ieviest moduļos iegūtās zināšanas un citu pieredze.                                                          

Pēc mācību beigām turpināšu izmantot e-vides materiālus - tas, manuprāt, atsvaidzinās zināšanas.                                            

Ja man būtu divos vārdos jāraksturo šī programma citiem ražotājiem, es teiktu: Izmantojiet iespēju!

Uzņēmumi, kuru ražošanas, procesu vai uzņēmumu vadītāji

piedalījušies programmā:

"Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta.

Ja mēs nemainīsimies, nepaaugstināsim sava darba efektivitāti, konkurētspēju,

nebūsim gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts.

Par šo tēmu ir jādomā ik dienu."

Georgijs Buklovskis, TOC eksperts, programmas pasniedzējs

Programmas garums

 • 80 ak. stundas (10 dienas). Mēnesī 1 vai 2 mācību dienas.
 • Attālinātajās grupās mācību diena tiek dalīta 2 daļās pa 3 h dienā.
 • Pirms mācībām dalībnieki tiks intervēti par darba pieredzi un esošajām zināšanām, par aktualitātēm viņu uzņēmumā, kā arī par izvirzītajiem mācību mērķiem

Grupas lielums

No 12 līdz 16 cilvēkiem

 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir 2290 EUR + PVN.

Šai grupai pieejams ERAF līdzfinansējums 30 - 70 % apmērā. (Apjoms atkarībā no uzņēmuma lieluma) Sazinieties par iespējām te. 

No 2022. gada augusta grupām mācību maksa tiek palielināta uz 2590 EUR + PVN. Aicinām izmantot iespēju un pieteikties pavasara grupām.

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes vai alternatīva "KIC našķu paciņa" attālinātās mācībās.
 • Iespēja iegūt apliecību par mācību absolvēšanu, kā arī digitālais LinkedIn sertifikāts
 • 2h individuālas konsultācijas ar ekspertiem pārmaiņu ieviešanai uzņēmumā
 • Slepena whatssapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem
 • Pieeja mācību e-videi un materiāliem elekroniski
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.
 • Iespēja turpināt efektivitātes ceļu Ražošanas Vadītāju klubā ar citiem ražošanas uzņēmumu vadītājiem un ekspertiem

 

KIC ilgtermiņa programmas jau kļuvušas par kvalitātes zīmi domājošiem vadītājiem. Aicinām sekot līdzi laikam un pievienot šo izglītību savā profilā profesionāļu tīklā LinkedIn šeit.

 • Lauciņā School/skola ievadiet Komercizglītības centrs (sākot rakstīt, tas parādīsies automātiski, klikšķiniet),
 • Lauciņā Degree/izglītības līmenis rakstiet pie mums pabeigtās programmas nosaukumu: Produktīva Ražošanas Vadīšana
 • Lauciņā Field of study/studiju joma rakstiet Ražošanas vadība/Production management
 • Ievadiet mācību gadu un, ja vēlaties linku uz programmu KIC mājaslapā un klikšķiniet saglabāt/save.

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt: