10 dienu mācību programma Produktīva ražošanas vadīšana ir sistemātiska ilgtermiņa profesionālās pilnveides programma ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītājiem, kurā nozares ekspertu vadībā iespējams apgūt ražošanas procesu pilnveides būtiskākos rīkus, instrumentus un tendences. Programma palīdzēs ražošanas vadītājiem izvērtēt uzņēmuma darbības procesus un resursus un iemācīs mūsdienu instrumentus un pieejas ražošanas efektivitātes un rezultātu uzlabošanai.

Programma izstrādāta sadarībā ar pieredzējušiem jomas ekspertiem un pilnveidota fokusgrupās ar ražošanas uzņēmumu vadītājiem. 

"Nevienam uzņēmumam izdzīvošana nav garantēta. Ja mēs nemainīsimies, nepaaugstināsim sava darba efektivitāti, konkurētspēju, nebūsim gatavi nemitīgi mainīties, tad tam var būt nepatīkams rezultāts. Par šo tēmu ir jādomā ik dienu." tā viens no programmas treneriem Georgijs Buklovskis intervijā.

 MĀCĪBU GRAFIKS 19.02.2019. - 20.06.2019. (Rīgā)

Apraksts PDF (LV) Buklets PDF Apraksts RU

ATSAUKSMES

PIETEIKTIES

Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

Programmas dalībnieki

 • Ražošanas uzņēmumu dažāda līmeņa vadītāji, kas ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā

 

 Dalībnieku ieguvumi no programmas

 • Gūs sistemātisku skatījumu uz uzņēmumā notiekošajiem procesiem un atradīs atbildes, kā palielināt uzņēmuma peļņu, fokusējoties uz noteiktiem sistēmas elementiem
 • Apgūs TOC un LEAN pieejas un iemācīsies pielietot konkrētus instrumentus uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai
 • Apgūs efektīvus rīkus ražošanas plānošanai
 • Iepazīsies ar LEAN un TOC pieejām ražošanas grāmatvedībā, kā atbalstošu instrumentu efektīvai ražošanas vadīšanai
 • Apgūs gudrās pieejas izmaiņu ieviešanai un vadīšanai, ievērojot nepārtrauktās uzlabošanas principu
 • Iegūs jaunas idejas un risinājumus caur pieredzes apmaiņu ar pieredzējušiem pasniedzējiem un grupas dalībniekiem

Kā nodrošinām rezultātu

 • Spēcīga treneru komanda. Treneriem ir spēcīga teorētiskā bāze, kas ir pārbaudīta ilgstošā praksē. Treneri strādā vadošos amatos Latvijas veiksmīgākajos ražošanas uzņēmumos, kur mācāmie rīki un pieejas ir ieviesti un pārbaudīti praksē, un dalībnieki varēs pārliecināties par to efektivitāti un labumu uzņēmumam
 • Sistemātiskas un praktiskas ilgtermiņa mācības pēc vienotas metodoloģijas. Interaktīvas mācības ar dalībnieku aktīvu iesaisti, pieredzes un viedokļu apmaiņu un jaunu prasmju apguvi. Būtiska mācību programmas sastāvdaļa ir labās prakses piemēri, grupu darbi ar uzdevumiem, darba situāciju analīze un efektīvu risinājumu meklēšana
 • Praktiskās darbnīcas ražošanas uzņēmumos. Programmas laikā paredzētas 2 praktiskās darbnīcas:
  Pirmā praktiskā darbnīca LEAN uzņēmumā, kur eksperta vadībā dalībnieki redzēs, kā darbojas apgūtās pieejas un rīki, un, strādājot grupās, izmēģinās reālo problēmu analīzi un risinājuma izstrādāšanu
  Otrā praktiskā darbnīca tiks organizēta kādā no dalībnieku uzņēmumiem ar mērķi izpētīt situāciju vienā apakšstruktūrā un, balstoties uz jauniegūtām prasmēm, izstrādāt priekšlikumus uzlabojumu ieviešanai
 • Jaunu prasmju integrēšana savā darbā. Plānu izstrādāšana jauno zināšanu un prasmju pielietošanai savā uzņēmumā

 

Programmas saturs

 

DARBĪBAS PLĀNOŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ (simulācija)

AGRIS LAPIŅŠ, 2 dienas

Simulācijas norise: Simulācijas laikā 4-5 modeļa ražošanas uzņēmumu vadības komandas konkurē par klientiem, tirgiem un ienākumiem strauji mainīgajā tirgus situācijā. Viņiem jātiek galā ar stratēģijas plānošanu, iepirkumiem un ražošanu, finansēm un grāmatvedību, mārketingu un pārdošanu, kā arī produktu attīstību un jaunu tirgu izpēti un apgūšanu. Dalībnieki iejūtas uzņēmumu ražošanas, finanšu un mārketinga vadītāju lomās un tāpat kā dzīvē, caur veiksmēm un neveiksmēm, vada uzņēmumu sīvas konkurences apstākļos nosacīti 8 gadus, kad var reāli novērtēt savas darbības rezultātus. Dalībnieki izprot, kā katra vadītāja lēmums ietekmē citas struktūras un visu uzņēmumu kopumā, novērtē, cik svarīga ir sadarbība un komunikācija uzņēmuma vadības komandā.


Biznesa simulācija DecisionBase™ palīdzēs darbiniekiem dziļāk izprast:

 • Uzņēmuma apakšstruktūru darbību kopumā
 • Stratēģisko un operatīvo plānošanu un vadīšanu
 • Konkurētspējas veidošanos un resursu ierobežojumus
 • Pieņemto lēmumu ietekmi uz biznesa rezultātiem īstermiņā un ilgtermiņā
 • Rezultātu atspoguļošanu finanšu dokumentos

LEAN INSTRUMENTI PRODUKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

INGA OZOLA, 2 dienas

Kā optimizēt uzņēmuma vai struktūrvienības darbību un paaugstināt darba ražīgumu? Kā konstatēt zemas efektivitātes cēloņus un atrast risinājumus efektivitātes paaugstināšanai? Kā izvēlēties katrai situācijai piemērotākās efektivitātes metodes? LEAN ir vienkāršu paņēmienu kopums, kas dod iespēju atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kas iemācīs, kā radīt lielāku vērtību, efektīvi izmantojot esošos resursus.

TĒMAS

 • LEAN kultūra, filozofija un ieguvumi. LEAN rīki un metodes. Klienta fokuss un vērtību plūsma. Ieguvumi ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos. PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Plāno-Dari-Pārbaudi-Rīkojies)
 • Vizualizācija un tās nozīme (LEAN sasaiste ar jau esošajām instrukcijām, datu drošības lapām, darba drošību)
 • Metodes un pieejas: 5S, Zudumu identificēšana un novēršana; Tieši laikā; Problēmu risināšana u.c.
 • PMS (Performance Management system) – LEAN pieeja darba izpildes vadīšanai: 
  o Galvenie uzņēmuma rādītāji (KPI). Mērķu kaskadēšana
  o Vienotas struktūras un vizualizācijas pielietošana
  o KPI analīze darbības mērķu sasniegšanai un pārsniegšanai. Noviržu no KPI analīze un risināšana
  o PMS sapulces kā efektīvs komunikācijas veids
 • Īsi par LEAN Total Productive Maintenance (TPM),(AM - profilaktiskā apkope un līdzatbildība, SMED – ātrā pāreja)
 • Mājas darbs

RAŽOŠANAS PLĀNOŠANAS ELASTĪGAS PIEEJAS 

ALDIS CIMOŠKA, 1 diena

Ražošanas plānošana palīdz gūt pārliecību, ka klienta vajadzības tiks apmierinātas tieši laikā un uzņēmums gūs peļņu. LEAN pieeja ražošanas plānošanā palīdz izvairīties no laika zudumiem, jo sakārtos materiālus, iekārtas un darbiniekus tā, lai sasniegtu uzņēmuma biznesa mērķus. Risku plānošana ir ražošanas plānošanas neatņemamā daļa mūsu strauji mainīgajā un nenoteiktajā laikā.


TĒMAS

 • Ražošanas stratēģijas un modeļi, to izvēle
 • Ražošanas vadības un plānošanas shēmas
 • Ražošanas operatīvā plānošana, darbinieku iesaiste un sadarbības veicināšana
 • Ražošanas plānu izpildes un termiņu kontrole
 • Plānošanas procesu automatizācija
 • JIT (Just In time/Tieši laikā) principi strauji mainīgos apstākļos
 • FIFO (First In First Out) princips
 • Risku plānošanas principi
 • Vizuālās informācijas elementi ražošanā
 • Mājas darbs

LEAN PIEEJAS RAŽOŠANAS GRĀMATVEDĪBĀ

RAIMONDS LIEKSNIS, 1 diena

Ražošanas vadītāji ikdienā nodarbojas ar ražošanas plānošanu un ražošanas procesu vadību, palīdzot biznesa kontrolieriem vai vadības grāmatvedim veikt uzņēmuma vadībai nepieciešamos aprēķinus – veidot un kontrolēt budžetu un vadīt izmaksas, noteikt produktu pašizmaksu, rentabilitāti un cenas u.c. LEAN ieviešana ražošanā prasa arī no grāmatvedības efektīvas izmaiņas. Šī tēma palīdz ražošanas vadītājiem pārliecinošāk pieņemt lēmumus un veiksmīgāk komunicēt ar finanšu darbiniekiem.


TĒMAS

 • Elastīgā budžeta veidošana un kontrole 
  Elastīgais budžets ir galvenais rīks ražošanas izmaksu kontrolei ikdienā, aprēķinot un analizējot vairāku līmeņu starpības starp plānu un faktu un pieņemot operatīvus lēmumus pēc analīzes rezultātiem.
 • Produktu pašizmaksas kalkulācija un ražošanas jaudu plānošana 
  Jebkuram ražošanas uzņēmumam ir būtiski izveidot pilnvērtīgu pašizmaksas kalkulācijas sistēmu, kas ne tikai apmierinātu minimālās prasības krājumu uzskaitei grāmatvedības pārskatos, bet arī palīdzētu pieņemt pareizus vadības lēmumus par cenu noteikšanu, brīvo ražošanas jaudu izmaksu vadību, sortimenta veidošanu un pašizmaksas samazināšanu.
 • LEAN, TOC pieejas - ieviešot LEAN un TOC rīkus ražošanas vadībā, mainās arī vadības grāmatvedības uzskaites principi. Tie ir jāpielāgo šo rīku pilnvērtīgai adaptācijai, lai palīdzētu efektīvai ražošanas vadībai.
 • Mājas darbs

TOC PIEEJA GUDRAI RAŽOŠANAS VADĪŠANAI UN AUGSTU REZULTĀTU SASNIEGŠANAI

GEORGIJS BUKLOVSKIS, 2 dienas

Kas un kāpēc ir jāmaina uzņēmuma sistēmā? Kādi ir sistēmas galvenie ierobežojumi? Pret ko mainīt? TOC (Theory of Constraints jeb ierobežojumu teorija) piedāvā analizēt uzņēmumu kā sistēmu un fokusēt uzņēmuma darbību uz sistēmas ierobežojumu noteikšanu un pārvarēšanu. Sistēmas ierobežojumi ir tas, kas neļauj sistēmai (uzņēmumam) attīstīties un iziet jaunā, daudz ienesīgākā līmenī.

TĒMAS

 • Uzņēmuma mērķis. Mērķa sasniegšanas nepieciešamie risinājumi
 • TOC (ierobežojumu teorija) – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķa sasniegšanu
 • TOC un LEAN mijiedarbība – TLS (TOC + LEAN + Six Sigma)
 • TOC pieci būtiskākie soļi. Sistēmas ierobežojums. Kapacitātes ierobežojumi un iekšējās politikas ierobežojumi. Kā atrast un kā pārvarēt mūsu sistēmas ierobežojumus
 • TOC ražošanā. Praktiski pielietojami piemēri
 • Mājas darbs

LEAN IEVIEŠANA UN NEPĀRTRAUKTĀS UZLABOŠANAS PROCESS. IZMAIŅU VADĪŠANA

INGA OZOLA, 1 diena

Kā veikt LEAN izmaiņas un iesaistīt uzņēmuma darbiniekus visos līmeņos? Kā plānot izmaiņu projektus? LEAN un CIP (Continuous Improvement Process/ Nepārtrauktās uzlabošanas process): kā padarīt izmaiņu un uzlabošanas procesu par ikdienas darba sastāvdaļu?

TĒMAS

 • CIP, Kaizen metode – nepārtrauktās uzlabošanas process un strukturēta pieeja nepārtrauktiem uzlabojumiem
 • Izmaiņu veidi. Izmaiņu vadības galvenie posmi
 • Izmaiņu projekts: plānošana, realizācija, ieviešana
 • Sekmīga izmaiņu procesa nosacījumi
 • Attieksme un uzvedība. Pretošanās pārmaiņām
 • Ieteikumi sekmīgai izmaiņu un projektu vadībai
 • Mājas darbs

Apjoms un dalības maksa

Programmas garums

80 ak. stundas (10 dienas). Mēnesī 1 vai 2 mācību dienas.
Pirms mācībām dalībnieki tiks intervēti par darba pieredzi un esošajām zināšanām, par aktualitātēm viņu uzņēmumā, kā arī par izvirzītajiem mācību mērķiem

Grupas lielums

No 10 līdz 15 cilvēkiem

Dalības maksa vienam dalībniekam

2290 EUR + PVN   (dienas cena 229 EUR + PVN) - Mācību maksai vairāku nozaru uzņēmumiem pieejams ESF līdzfinansējums 30-70 % apjomā

Cenā iekļauts

Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, e-vide, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, vizītes uz uzņēmumiem, pusdienas, kafijas pauzes. 

Sazinies, uzdod jautājumu, piesaki dalību:

Uzņēmumi, kuru ražošanas, procesu vai uzņēmumu vadītāji piedalījušies programmā:

 

 

KIC ilgtermiņa programmas jau kļuvušas par kvalitātes zīmi domājošiem vadītājiem. Aicinām sekot līdzi laikam un pievienot šo izglītību savā profilā profesionāļu tīklā LinkedIn šeit.

 • Lauciņā School/skola ievadiet Komercizglītības centrs (sākot rakstīt, tas parādīsies automātiski, klikšķiniet),
 • Lauciņā Degree/izglītības līmenis rakstiet pie mums pabeigtās programmas nosaukumu: Produktīva Ražošanas Vadīšana
 • Lauciņā Field of study/studiju joma rakstiet Ražošanas vadība/Production management
 • Ievadiet mācību gadu un, ja vēlaties linku uz programmu KIC mājaslapā un klikšķiniet saglabāt/save.

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt: