Produktīva pakalpojumu vadīšana ir 7 dienu mācību programma pakalpojumu jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem,

kuru mērķis ir veicināt uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās sākusies:

  GRAFIKS PV #3 - 28.01.2021. - 26.05.2021.

 

 

Piesakies

Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai.
Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC.

PROGRAMMAS SATURS:

PROGRAMMAS SATURA APRAKSTS PA DIENĀM

 

1# diena: Produktīvas pakalpojuma kultūras pamatnosacījumi

VLADISLAVS SOROKINS

DIENAS MĒRĶI
 • Veidot izpratni par priekšnosacījumiem pakalpojuma jomas uzņēmumu produktivitātei.
 • Veidot izpratni, ar ko jāsāk un kam jāpievērš uzmanība, lai pārmaiņas tiešām notiktu.
 • Iedvesmot sākt rīkoties un veidot savu pārmaiņu uzdevumu, ar ko strādāt turpmākās mācību dienās.
SATURS
 • Kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātei? Ko nozīmē produktivitāte/ efektivitāte un ko tā dod? 
  • Ieinteresētās puses un viņu vajadzības: klienti, darbinieki, īpašnieki.
  • Saikne starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātē balstītas uzņēmuma kultūras veidošanu.    
 • Kas palīdz un kas traucē uzņēmumiem kļūt produktīvākiem?
  • Produktivitātes/ efektivitātes metodes un rīki: Lean, 6Sigma, DMAIC.
  • Izaicinājumi produktivitātes paaugstināšanai.
 • Kā ieviest un uzturēt produktivitātes kultūru?
  • Nepartraukto uzlabojumu aplis: no PDCA līdz DMAIC.
  • Ar ko sākt? Klientu vajadzību apzināšanās metodes.
  • Uzlabojumu piemēri, kas padara ikdienu vienkāršāku un efektīvāku.

IEGUVUMI

 • Izpratne par to, kāpēc uzņēmumi nolemj pievērsties produktivitātes un kādi var būt ieguvumi no tā.
 • Skaidrība par to, kas ir ieinteresētās puses un kāpēc ir jāpastāv saiknei starp uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un produktivitātes kultūru.
 • Iepazītas produktivitātes paaugstināšanas metodes un rīki un uzzināts, ar kādiem izaicinājumiem un grūtībām ir jāsastopas, strādājot pie produktivitātes paaugstināšanas uzņēmumā.
 • Skaidrība par pirmajiem soļiem produktivitātes paaugstināšanā un to, kā tiek apzinātas un definētas klientu vajadzības.
 • Iepazīti labās prakses piemēri, kas padara ikdienu vienkāršāku un efektīvāku.

2# diena: Problēmas definēšana (DEFINE). Uzlabojumu projektu pamatsoļi 

MIĶELIS BENDIKS

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt zināšanas par uzlabojumu projektu pamatsoļiem.
 • Nostiprināt prasmes identificēt un definēt problēmas, izvērtēt tās un noteikt mērāmus mērķus plānotajam uzlabojuma projektam.
 • Veidot izpratni par komunikācijas nozīmi – kā panākt, ka citi saprot problēmas nozīmīgumu un ir ieinteresēti risinājumu ieviešanā.

SATURS

 • Uzlabojumu projektu elementi – kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi realizētu uzlabojumu projektu.
 • Uzlabojumu projektu veidi pēc satura un apjoma.
 • Uzlabojumu projektu pamatsoļi. DMAIC nozīme.
 • Problēmas definēšanas soļi un rīki. Problēmas definēšanas 'piltuve'.
 • Projekta mērķa un mērījumu noteikšana.
 • Procesu domāšana – metodes procesu vizualizēšanai – no vispārīgā uz detalizēto. Procesu ‘lielā bilde’ (SIPOC).
 • Iesaistīto pušu noteiksana un analīze.
 • Argumentēta problēmas komunikācija. Kāpēc ir svarīgi to risināt tieši tagad? Komunicēšanas rīki. Iespējamā pretestība.

IEGUVUMI

 • Prasme definēt problēmas un izvērtēt to pamatojumu.
 • Spēja izvērtēt piemērotāko projekta veidu problēmas risināšanai.
 • Spēja strukturēti veidot problēmas/ projekta pieteikumu.
 • Prasmes vizualizēt procesus, to plūsmu un būtiskākos elementus.
 • Izpratne par komunikācijas nozīmi un buy-in veidošanu iesaistīto pušu vidū.

 

3# diena: Informācijas un datu vākšana pamatotu lēmumu pieņemšanai (MEASURE)

LINDA LIEPIŅA

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt izpratni par to, cik svarīgi ir apzināties problēmas lielumu.
 • Sniegt izpratni, kur un kā iegūt nepieciešamos datus – ko mērīt un kā pārbaudīt, vai mērījumi atbilst realitātei.

SATURS

 • Vizualizēšanas nozīme biznesa procesu vadībā informācijas pārpilnības laikmetā.
 • Datu nozīme procesu un produktivitātes uzlabošanas projektos.
 • Datu vākšana – ko katrā solī var mērīt un kādi rīki ir pieejami?
 • Kas ir ievades, procesa un izvades mērījumi – kad ko mēra un kā izmanto?
 • Kādi rādītāji, dati ir nepieciešami un kādi mērījumi jau ir pieejami?
 • Cik liela ir problēma? Cik tālu no klienta gaidām ir mūsu pakalpojumu procesa sniegums?
 • Problēmas vizualizēšanas rīki. Procesu kartēšana, vērtību nesošie un zudumus veidojošie soļi.

IEGUVUMI

 • Izpratne par to, kā mērīt procesus.
 • Spēja noteikt, cik tālu no klienta gaidām ir mūsu pakalpojumu procesa sniegums.
 • Izpratne par vizuālās komunikācijas rīkiem un to izmantošanu pakalpojumu jomā.

 

4# diena: Datu analīze (ANALYSE)

BAIBA DRĒGERE - VAIVODE

DIENAS MĒRĶI

 • Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas potenciālo problēmas cēloņu izpratnei.
 •  Sniegt izpratni par problēmu pārbaudes metodēm.
 • Nostiprināt praktiskās iemaņas procesu kartes sastādīšanai un analīzei.
 • Dalīties ar piemēriem par ātro uzvaru projektiem.

SATURS

 • AS-IS detalizētas procesu kartes sastādīšana un analīze, identificējot, kuros procesa soļos rodas vērtība klientam un kuros – veidojas vislielākie zudumi.
 • Problēmas verifikācijas metodes: hipotēžu testēšana.
 • Potenciālo problēmas iemeslu apzināšanas metodes: sakņu-iemeslu analīze (RCA), zivs asaka (Fish bone), 5 kāpēc (5WHY). Problēmu pamatcēloņu meklēšana un galvenā cēloņa noteikšana, praktiski pielietojot dažādas metodes.
 • Īstās problēmas saknes/ cēloņa identificēšana.
 • Ātro uzvaru projekti – kā ar tiem panākt tūlītēju uzlabojumu un redzamus ieguvumus?

IEGUVUMI

 • Spēja analizēt procesus, nosakot, kad tajos rodas vērtība, kā arī analizējot laika patēriņu dažādos procesa soļos.
 • Prasme analizēt problēmas, izmantojot dažādas metodes, un izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotāko.
 • Spēja atrast problēmas pamatcēloni (sakni), kuru atrisinot, identiska problēma vairs neatkārtosies.
 • Prame atpazīt un vadīt ātro uzvaru projektus, kas īsā laikā ar nelieliem resursiem spēj būtiski uzlabot procesus. 

5# diena: Uzlabojumu ieviešana (IMPROVE)

LAILA KEISELE

DIENAS MĒRĶIS

 • Sniegt izpratni un praktiskās iemaņas procesu uzlabošanā, uzlabojumu realizācijā pielietojamās metodēs un rīkos.
 • Rast pārliecību par pielietojamo rīku atbilstību noteiktām plānoto uzlabojumu situācijām un veidiem.

SATURS

 • Uzlabojumu metožu būtība, saturs un rīki to pielietojumam. Lean rīku pielietojums pakalpojumu nozarē.
 • Kādi ir pamatprincipi uzlabošanas rīku izvēlē?
 • Vai visi rīki der visām situācijām?
 • Vai vienu un to pašu rīku var pielietot līdzīgās situācijās?
 • Kuri rīki der pakalpojumu nozarei?
 • Ideju ģenerēšanas metodes, to variācijas, sasaiste ar analīzes fāzē veiktajiem secinājumiem. Potenciālo uzlabojumu izvēle un prioritāšu noteikšana.
 • Jaunā nākotnes procesa TO-BE izveide un kartēšana.
 • Kas jāņem vērā, veidojot TO-BE.
 • Vai uzlabojam procesā visu, ko redzam kā ieguvumu?
 • Pamatprincipi, kas jāievēro procesa uzlabojumu plānošanā. Secīgums un pamatprincipi, kas jāievēro, lai procesa uzlabojumi notiktu veiksmīgi (stabilizēt, vienkāršot, standartizēt, izslēgt variācijas) un kā to paveikt.
 • Kā novērtēt uzlabojumu potenciālu, noteikt alternatīvas un pieņemt lēmumu, kad uzlabojumu īstenošana ir izaicinājums, vai ar augstu risku? Vai uzlabojuma testēšanas pakalpojumu jomā ir svarīga? Pieredzes stāsti.
 • Kā plānot uzlabojumu veikšanu un ar ko sākt? Kuri uzņēmumā būs uzlabojuma īstenotāji? Kā dara citi?

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par uzlabojumu rīkiem, to pielietojumu un ieguvumiem pakalpojumu nozarē.
 • Līdzšinējās pieredzes aktualizēšana, uzlabojumu iespēju saskatīšana sava uzņēmuma esošajos procesos un to kritiska izvērtēšana.
 • Pārliecība lēmumu pieņemšanā par plānoto uzlabojumu izvēli un paredzamajiem izaicinājumiem.
 • Ieteikumi uzlabojumu plānošanai, lai to īstenošana un rezultāts būtu veiksmīgāki.
 • Prasmes patstāvīgi veikt biznesa procesa transformāciju ar mērķi paaugstināt efektivitāti.

 

6# diena: Ieviesto uzlabojumu uzraudzība un kontrole (CONTROL)

ULDIS PIEKUSS 

DIENAS MĒRĶI

 • Gūt izpratni, kāpēc ir nepieciešami kontroles mehānismi pēc uzlabojumu ieviešanas uzņēmuma procesos un ikdienas darbībās.
 • Gūt praktiskās iemaņas uzlabojumu nostiprināšanai, uzturēšanai un kontrolei.

SATURS

 • Strādāt gudrāk un efektīvāk – ļauties un būt atvērtam ieviestajām pārmaiņām: gatavība mainīties – pastāvošās domāšanas un paradumu maiņa; kas un kāpēc var neizdoties jeb uz ko ir jābūt gatavam, ieviešot izmaiņas un uzlabojumus uzņēmumā.
 • Kāpēc ir nepieciešama veikto uzlabojumu uzraudzība un kontrole. Uzraudzības un kontroles metodes.
 • Sakārtota dokumentācija un skaidri definēti standarti (KPI, SOP, rokasgrāmata u.c.) – nozīmīga ieviesto uzlabojumu uzturēšanas sastāvdaļa.
 • Darbinieku iesaiste ieviesto uzlabojumu uzturēšanā un pilnveidē (5 minūšu sapulces, baltās tāfeles, ieteikumu sistēmas izveide u.c.).

IEGUVUMI

 • Izpratne par to, kā uzturēt un stiprināt ieviestās izmaiņas uzņēmumā un to, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem var nākties saskarties pēc izmaiņu ieviešanas.
 • Prasme izvēlēties piemērotāko uzraudzības un kontroles metodi.
 • Izpratne, kāpēc sakārtota dokumentācija, skaidri definēti standarti, kā arī visu darbinieku iesaiste ir ļoti būtiska sekmīgai uzlabojumu uzturēšanai, pilnveidei un ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai.

7# diena: Nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Dalībnieku projektu prezentācijas

DIENAS MĒRĶI

 • Nostiprināt visas programmas laikā apgūto.
 • Sniegt izpratni par nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanas nepieciešamību.
 • Veicināt dalībnieku projektu realizēšanu.

SATURS

 • Programmas kopsavilkums.
 • Nepārtraukta uzlabojumu kultūras veidošana un uzturēšana. Infrastruktūra, kas nepieciešama, lai to nodrošinātu.
 • Dalībnieku prezentācijas par realizētajiem un plānotajiem projektiem/ aktivitātēm. Trenera un grupas biedru ieteikumi, diskusijas.
 • Dalībnieku refleksija par paveikto un mācību ieguvumu izvērtēšana.

IEGUVUMI

 • Padziļināta izpratne par nepārtrauktu uzlabojumu kultūru un veidiem, kā šo domāšanu ieviest savā uzņēmumā.
 • Prasme pielietot svarīgākos procesu uzlabošanas rīkus.
 • Spēja patstāvīgi veikt nelielus uzlabošanas projektus.
 • Iespēja prezentēt programmas laikā izstrādāto uzlabojumu projektu un saņemt atgriezenisko saiti no trenera un grupas biedriem.

 

PROGRAMMAS DALĪBNIEKI:

Pakalpojumu/ servisa jomas uzņēmumu dažādu līmeņu vadītāji, kuru mērķis ir veicināt uzņēmuma produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanu.

Visi, kurus interesē:

 • produktivitātes paaugstināšana un efektivitāte,
 • procesu pilnveide, 
 • LEAN metožu pielietojums un
 • nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošana un nostiprināšana.

PROGRAMMAS MĒRĶIS ir sniegt zināšanas un prasmes:

 • iniciēt,
 • izvērtēt,
 • uzsākt,
 • vadīt un realizēt konkrētas produktivitātes paaugstināšanas aktivitātes/ projektus,
 • izprast un stiprināt nepārtrauktu uzlabojumu kultūras veidošanu.

Sagaidāmais rezultāts:

 • Dalībnieki ir kļuvuši par produktivitātes kultūras vēstnešiem un ir apguvuši uzlabošanas projektu realizēšanai nepieciešamās prasmes.
 • Dalībnieki mācību laikā ir iniciējuši un īstenojuši vai uzsākuši uzlabojumu projekta realizēšanu savos uzņēmumos.

 

Uzņēmumi, kuru vadītāji piedalījušies šajās mācībās:

 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 1900 + PVN. 

Cenā iekļauts:

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, biznesa pusdienas, kafijas pauzes.
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā.
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem.
 • Slepena Whatsapp grupa pieredzes apmaiņai ar grupas biedriem.
 • LinkedIn sertifikāts
 • Iespēja iesaistīties ekskluzīvā Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

Sazinies, uzdod jautājumu, piesaki dalību:

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt: