Izstrādājam individuāli pielāgotus risinājumus šādās jomās/tēmās:

 

Uzņēmuma vadīšana

 • Organizācijas kultūras veidošana un vadīšana
 • Stratēģijas plānošana un izpilde
 • Uzņēmuma vadības analīze
 • Personāla politika un stratēģiskā vadīšana
 • Investīciju plānošana un palielināšana
 • Finanses vadītājiem
 • Mārketinga stratēģija un vadīšana
 • Inovāciju vadīšana
 • Pārmaiņu vadīšana
 • Produktu portfeļa vadīšana
 • Darbinieku vadīšana
 • Vadītprasmes (mērķi, lēmumi, komanda u.c.)
 • Darbinieku iesaistīšana un motivēšana
 • Darbinieku attīstības metodes (mentorings, koučings, supervīzija u.c.)
 • Komandas veidošana, sadarbības veicināšana, saliedēšana
 • Darba izpildes vadīšana, darba izpildes rādītāji
 • Darbinieku novērtēšana un attīstības plānošana
 • Darbinieku vadīšana pārmaiņu apstākļos
 • Konfliktu risināšana
 • Jaunājās pieejas darbinieku vadīšanā
 • Talantu vadība
 • Sapulču vadīšana

Pārdošana un pārdošanas vadīšana

 • Pārdošanas prasmes
 • Pārdošana pa telefonu
 • Efektīva klientu apkalpošana
 • Pārdošanas darba efektivitāte
 • Pārrunu vadīšana un argumentācijas prasmes
 • Sarežģītu pārdošanas un apkalpošanas situāciju risināšana
 • Konstruktīvu attiecību veidošana ar debitoriem
 • Pārdošanas vadīšana
 • Produktu, klientu, konkurnetu analīzes metodika

Savstarpējā saskarsme

 • Efektīva saskarsme lietišķā vidē
 • Efektīva saskarsme neformālā vidē
 • Sarunas vadīšana
 • Prezentēšanas prasmes
 • Argumentācijas prasmes
 • Sarežģītu saskarsmes situāciju risināšana
 • Starpklultūru komunikācija
 • Lietišķā etiķete
 • Mediju treniņš

Sevis attīstība un personīgā efektivitāte

 • Personības resursu pilnveide
 • Līderības prasmju pilnveide
 • Emocionālā inteliģence
 • Radošuma attīstīšana
 • Laika plānošana un vadīšana
 • Darba-dzīves līdzsvara vadīšana
 • Stresa vadīšana
 • Lēmumu pieņemšanas priholoģiskie aspekti
 • Treneru prasmju pilnveide
 • Pozitīvā domāšana

Projektu vadīšana

 • Projektu vadīšana – dažādas programmas atbilstoši klienta vajadzībām
 • Projektu vadīšanas pamati (16 ak. st.) – 398 EUR+PVN/1 cilv.
 • Projektu portfeļa vadīšana (8 ak. st.) – 290 EUR+PVN/1 cilv.

Ražošanas vadīšana

 • Produktīva ražošanas vadīšana (72 ak. st.+2 darbnīcas pa 4 st.) – 2290 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN jeb saimnieciskā domāšana (20 ak. st.) – 450 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN – Praktiski rīki biznesa efektivitātes uzlabošanai – 450 EUR+PVN/1 cilv.
 • TOC jeb ierobežojumu teorija (16 ak. st.) – 590 EUR+PVN/1 cilv.
 • Procesu vadība - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām
 • Efektīva procesu vadīšana strauji mainīgajā vidē (15 st.) – 430 EUR+PVN/1 cilv.
 • Inovatīvas pieejas ražošanas plānošanā (8 st.) – 260 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN pieejas un rīki uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai (16 ak. st.) – 435 EUR+PVN/1 cilv.
 • Produktu, pakalpojumu vadība - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām
 • Datu analītika kā pamats uzņēmuma attīstībai (8 ak. st.) – 220 EUR+PVN/1 cilv.
 • Inteliģenta autoparka vadīšana (8 ak. st.) – 220 EUR+PVN/1 cilv.
 • Darbinieku vadīšana produktivitātes uzlabošanai - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām