Mūsu klienti ir uz izaugsmi orientēti uzņēmumi, kas mērķtiecīgi plāno sava biznesa nākotni un tai atbilstošu darbinieku attīstības stratēģiju. 

Korporatīvais risinājums var būt gan vienas dienas apmācība, gan attīstības programma vairāku gadu garumā. Ilgtermiņa projektos, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu, ir būtiski šādi etapi:

 • Biznesa konsultants/treneris tiekas ar uzņēmuma vadītāju/vadības grupu/personāla/mācību vadītāju, lai saprastu pašreizējo uzņēmumu situāciju, stratēģiju, mērķus, izaicinājumus, vadītāju un darbinieku attīstības vajadzības
 • Biznesa konsultants/treneris, precizē darbinieku attīstības vajadzības, veicot pirmsmācību izpēti (piemēram, sarunas ar vadību, mācību dalībniekiem, aptaujas, zināšanu novērtēšanas testi, iepriekšējo novērtēšanas rezultātu analīze, utml.) ar mērķi izstrādāt uzņēmuma situācijai un mērķiem pielāgotu attīstības programmu
 • Kopā ar vadību tiek precizēti konkrēti attīstības  projekta mērķi
 • Tiek izstrādāts atbilstošs attīstības risinājums un uzsākta tā realizācija
 • Projekta laikā biznesa konsultants tiekas ar uzņēmuma vadību, lai sniegtu atgriezenisko saiti par procesu, mācību dalībnieku progresu,  tiek koriģēts plāns un aktivitātes
 • Gala atskaite par projektu un rezultātu prezentācija
 • Attīstības projekta rezultātu novērtēšana. Rezultātu salīdzināšana ar sākumā izvirzītājiem mērķiem
 • Pēcmācību plāna izstrādāšana, lai veicinātu iegūto zināšanu un prasmju izmantošanu darbā un tālāku attīstību

Jāatceras, ka attīstības programmas rezultāts ir atkarīgs ne tikai no biznesa treneriem, bet arī no pašiem programmas dalībniekiem un uzņēmuma vadības iesaistes procesā. Lai nodrošinātu uzņēmumam nozīmīgu rezultātu, mūsu biznesa treneri cieši sadarbojas un sniedz atbalstu gan vadībai, gan mācību dalībniekiem visā attīstības programmas  realizēšanas laikā.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

Darbinieku mācību organizēšana kā kompleksa pieeja

 

Izstrādājam individuāli pielāgotus risinājumus šādās jomās/tēmās:

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma vadīšana

 • Organizācijas kultūras veidošana un vadīšana
 • Stratēģijas plānošana un izpilde
 • Uzņēmuma vadības analīze
 • Personāla politika un stratēģiskā vadīšana
 • Investīciju plānošana un palielināšana
 • Finanses vadītājiem
 • Mārketinga stratēģija un vadīšana
 • Inovāciju vadīšana
 • Pārmaiņu vadīšana
 • Produktu portfeļa vadīšana

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Darbinieku vadīšana

 • Vadītprasmes (mērķi, lēmumi, komanda u.c.)
 • Darbinieku iesaistīšana un motivēšana
 • Darbinieku attīstības metodes (mentorings, koučings, supervīzija u.c.)
 • Komandas veidošana, sadarbības veicināšana, saliedēšana
 • Darba izpildes vadīšana, darba izpildes rādītāji
 • Darbinieku novērtēšana un attīstības plānošana
 • Darbinieku vadīšana pārmaiņu apstākļos
 • Konfliktu risināšana
 • Jaunājās pieejas darbinieku vadīšanā
 • Talantu vadība
 • Sapulču vadīšana

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Pārdošana un pārdošanas vadīšana

 • Pārdošanas prasmes
 • Pārdošana pa telefonu
 • Efektīva klientu apkalpošana
 • Pārdošanas darba efektivitāte
 • Pārrunu vadīšana un argumentācijas prasmes
 • Sarežģītu pārdošanas un apkalpošanas situāciju risināšana
 • Konstruktīvu attiecību veidošana ar debitoriem
 • Pārdošanas vadīšana
 • Produktu, klientu, konkurnetu analīzes metodika

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Savstarpējā saskarsme

 • Efektīva saskarsme lietišķā vidē
 • Efektīva saskarsme neformālā vidē
 • Sarunas vadīšana
 • Prezentēšanas prasmes
 • Argumentācijas prasmes
 • Sarežģītu saskarsmes situāciju risināšana
 • Starpklultūru komunikācija
 • Lietišķā etiķete
 • Mediju treniņš

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Sevis attīstība un personīgā efektivitāte

 • Personības resursu pilnveide
 • Līderības prasmju pilnveide
 • Emocionālā inteliģence
 • Radošuma attīstīšana
 • Laika plānošana un vadīšana
 • Darba-dzīves līdzsvara vadīšana
 • Stresa vadīšana
 • Lēmumu pieņemšanas priholoģiskie aspekti
 • Treneru prasmju pilnveide
 • Pozitīvā domāšana

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Projektu vadīšana

 • Projektu vadīšana – dažādas programmas atbilstoši klienta vajadzībām
 • Projektu vadīšanas pamati (16 ak. st.) – 398 EUR+PVN/1 cilv.
 • Projektu portfeļa vadīšana (8 ak. st.) – 290 EUR+PVN/1 cilv.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Ražošanas vadīšana

 • Produktīva ražošanas vadīšana (72 ak. st.+2 darbnīcas pa 4 st.) – 2290 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN jeb saimnieciskā domāšana (20 ak. st.) – 450 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN – Praktiski rīki biznesa efektivitātes uzlabošanai – 450 EUR+PVN/1 cilv.
 • TOC jeb ierobežojumu teorija (16 ak. st.) – 590 EUR+PVN/1 cilv.
 • Procesu vadība - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām
 • Efektīva procesu vadīšana strauji mainīgajā vidē (15 st.) – 430 EUR+PVN/1 cilv.
 • Inovatīvas pieejas ražošanas plānošanā (8 st.) – 260 EUR+PVN/1 cilv.
 • LEAN pieejas un rīki uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai (16 ak. st.) – 435 EUR+PVN/1 cilv.
 • Produktu, pakalpojumu vadība - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām
 • Datu analītika kā pamats uzņēmuma attīstībai (8 ak. st.) – 220 EUR+PVN/1 cilv.
 • Inteliģenta autoparka vadīšana (8 ak. st.) – 220 EUR+PVN/1 cilv.
 • Darbinieku vadīšana produktivitātes uzlabošanai - dažādas programmas, atbilstoši klienta vajadzībām

PIETEIKT KONSULTĀCIJU