Uzņēmuma darbības analīze un stratēģijas izstrāde vai pārskatīšana

Objektīva uzņēmuma situācijas izvērtēšana un attīstības iespēju noteikšana, uzņēmuma darbības izpēte no dažādiem skatu punktiem un analīze. Darba gaitā notiek intervijas ar vadītājiem un galvenajiem speciālistiem, vairākkārtīgas vadības grupas sapulces un rezultātā tiek izstrādāta vai pārskatīta stratēģija un izstrādāts atbilstošs rīcības plāns.

 

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma stratēģijas pārskata semināra moderācija

Stratēģijas pārskatam tiek izvēlētas metodes un darba kārtība, kas vislabāk atbilst uzņēmuma situācijai un vadības grupas sastāvam. Semināru var veidot jebkādā uzņēmuma stratēģijas griezumā – sākot ar pašreizējās stratēģijas un mērķu izpildes analīzi un beidzot ar turpmākās darbības plānošanu un konkrētu aktivitāšu plānu. Pieaicinot ārēju moderatoru šāda semināra vadīšanā, vadības grupa var vairāk fokusēties nevis uz jautājumu uzdošanu, kas ir moderatora ziņā, bet gan uz atbilžu un risinājumu meklēšanu. Visi dalībnieki ir vienlīdz aktīvi iesaistīti procesā, un šāds kopīgs stratēģijas izstrādes pasākums stiprina vadības komandu un palielina pārliecību par mērķu un uzdevumu izpildi.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma biznesa modeļa izstrāde vai pārskatīšana

Biznesa modelis ir kā bilde, kas parāda, kā saistās savā starpā produkti, klienti, kanāli, pašu resursi un partneri. Biznesa modelēšana – tā ir sava biznesa modeļa izzināšana un alternatīvu veidošana, lai sasniegtu un nopelnītu vairāk.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma vērtēšana

Ir labi zināt, cik Jūsu uzņēmums ir vērts un kā šo vērtību var palielināt. Uzņēmuma vērtības noteikšana kļūst īpaši aktuāla, ja plāno īstenot dažādus uzņēmuma restrukturizācijas plānus – pirkšanu, pārdošanu, apvienošanu, u.tml. 

Piedāvājam veikt arī Due Diligence jeb padziļinātu uzņēmuma izpēti ar mērķi pārliecināties par sniegtās informācijas atbilstību. To parasti veic, lai izvērtētu investīciju darījumus, kas ir svarīgi gan pircējam, gan arī pārdevējam.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Pārmaiņu vadība un uzraudzība

Sadarbībā ar uzņēmuma vadības komandu tiek izstrādāta pārmaiņu stratēģija un tiek sagatavots detalizēts pārmaiņu realizācijas plāns, kuru uzņēmums var īstenot patstāvīgi vai ar konsultanta palīdzību. Neatkarīga eksperta piesaiste palīdz uzņēmuma vadības komandai izstrādāt efektīvu pārmaiņu stratēģiju, veiksmīgi to komunicēt un minimizēt kļūdas pārmaiņu ieviešanas procesā. Rezultātā ir izveidota vienota izpratne vadības grupā par uzņēmuma mērķiem, prioritātēm un attīstības perspektīvām, kas mazina biznesa riskus un palīdz uzlabot biznesa rezultātus.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Finanšu un vadības grāmatvedība

Specifiskas, ar finanšu un vadības grāmatvedības jautājumiem saistītas konsultācijas klienta uzņēmumā par aktuāliem jautājumiem (piemēram, pašizmaksas aprēķināšana, sagatavošanās Due Diligence procesam, izmaksu optimizācija utt.).

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmumu integrācija pēc apvienošanās

Integrācijas projekta izstrāde notiek sadarbībā ar uzņēmuma vadības komandu. Atbalsts vai operatīvā atbildība par integrācijas procesa īstenošanu, ieskaitot visus nepieciešamos soļus (komunikācijas plāna realizācija, efektīvas organizatoriskās struktūras ieviešana, stratēģiskas izmaiņas personāla vadībā un attīstībā, procesu racionalizācija u. tml.). Neatkarīga eksperta iesaiste integrācijas procesā pozitīvi ietekmē uzņēmumu darbinieku motivāciju un veicina labāko risinājumu meklēšanu. Organizējot integrācijas procesu efektīvi jau no paša sākuma, mazinās riski zaudēt vērtīgus cilvēkus un var ātrāk realizēt plānoto sinerģiju.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma vērtību noteikšana un ieviešana

Atbilstoši uzņēmuma misijai, vīzijai un pamata stratēģijai tiek noteiktas vērtības, kas veicina uzņēmuma attīstību izvēlētajā virzienā un ko uzņēmuma darbinieki ir gatavi gan atbalstīt, gan praktizēt visos līmeņos. Konsultants var palīdzēt šīs vērtības gan identificēt, gan arī atbalstīt to ieviešanu un tālāku uzturēšanu. Šajā procesā tiek iesaistīts maksimāls skaits uzņēmuma darbinieku.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Komandas koučings

Komandas koučingu izmanto, lai veicinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, sarežģītu situāciju risināšanu un jaunu risinājumu meklēšanu. Šīs metodes pamatā uzlabojas savstarpējā izpratne un sadarbība, cilvēki gatavi uzņemties lielāku iniciatīvu un atbildību.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 

Personāla vadības sistēmas izveide vai pilnveide

Personāla vadības sistēmas izveide visbiežāk sākas ar personāla vadības auditu un personāla politikas izstrādi. Atkarībā no vajadzības, uzņēmums saņem praktiskus ieteikumus personāla vadības sistēmas izstrādei vai pilnveidei. Ja uzņēmums vēlas, var izmantot konsultanta atbalstu tikai vienā no personālvadības jomām, kā piemēram, personāla atlase, personāla motivācijas sistēma, atalgojuma sistēma, darbinieku attīstība un tml.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Uzņēmuma kompetenču modeļu izstrāde visām amatu grupām un kompetenču novērtēšana

Kompetenču modeļa izveide dod iespēju mērķtiecīgi virzīt darbinieku attīstību atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, kā arī pašam darbiniekam sniedz informāciju par savu sniegumu un iespējām to uzlabot.  

Kompetenču novērtēšanā tiek izmantotas individuālas sarunas ar darbiniekiem, aptaujas, profesionālo zināšanu testi, lietišķās un lomu spēles, situāciju analīze, diskusijas un prezentācijas, personības un specifisko spēju testi. Pēc iepazīšanās ar situāciju, konsultants izvēlas atbilstošās metodes kompetenču novērtēšanā.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Darbinieku novērtēšana un personības profila izveide

Potenciālo un esošo darbinieku novērtēšana dod iespēju pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus par kandidātu pieņemšanu darbā, esošo darbinieku virzīšanu uz vadošiem amatiem. Novērtēšanas rezultātu analīze palīdz vadībai izstrādāt individuālos attīstības plānus, atrast efektīvāko pieeju konkrētu darbinieku motivēšanai, pieņemt lēmumus, veidojot komandu.  

Vienojoties ar pasūtītāju par darbinieku novērtēšanu, konsultants izrunā situāciju, novērtēšanas mērķus un izvēlas atbilstošākās novērtēšanas metodes, kas ir situāciju analīze, plānošanas uzdevumi, aptaujas (360 grādu novērtēšana) spēju testi,  personības testi, tai skaitā arī DISC, CPI, utt.

DISC - DiSC profils raksturo cilvēka dabīgo uzvedību un parāda cilvēka pašnovērtējumu un subjektīvās vēlmes, palīdz saprast savu un citu uzvedību un motivāciju.

CPI – Kalifornijas psiholoģiskā aptauja.  Kompleksa personības daudzfaktoru noteikšanas metode, kas paredzēta personības aprakstam. Aptaujas rezultāts raksturo personības sociālo pieredzi un iemaņas, kas palīdz prognozēt starppersonu mijiedarbības efektivitāti un stilu.

360 grādu novērtēšanas pamatā ir aptauja, kura sniedz informāciju par darbinieka šī brīža sniegumu un attieksmi. Šī procesa ietvaros tiek iegūts vērtējums par darbinieka rīcību būtiskās kompetences jomās.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

360 grādu novērtēšana un personīgā attīstības plāna izveide

360 grādu novērtēšanas pamatā ir aptauja, kura sniedz informāciju par darbinieka šī brīža sniegumu un attieksmi. Šī procesa ietvaros tiek iegūts vērtējums par darbinieka rīcību būtiskās kompetences jomās (kā piemēram, mērķu sasniegšana, darba uzdevumu izpildes kvalitāte, komunikācija un sadarbība, elastība, u.tml.) no dažādiem skatu punktiem: pats darbinieks veic pašvērtējumu, vērtējums tiek iegūts arī no tiešā vadītāja, vairākiem padotajiem, iespējams arī no kolēģiem, klientiem un svarīgākajiem sadarbības partneriem. Iegūtā informācija dod iespēju vispusīgi novērtēt situāciju un mērķtiecīgi plānot darbinieku attīstības vajadzības.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Grupas attīstības diagnostika

Paredzēta, lai noteiktu savstarpējo attiecību attīstības līmeni grupā, kā arī traucējošos faktorus grupas tālākai attīstībai. Ar tās palīdzību var noteikt gan grupas pozitīvo potenciālu, gan kāda dalībnieka negatīvo ietekmi uz citiem dalībniekiem un grupas kopējo attīstības virzienu. Metode palīdz identificēt grupas pozitīvos līderus, kas ir ieguvuši autoritāti un ir spējīgi uzņemties atbildību par grupas ilgtermiņa attīstību.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Vadītāja personības potenciāla un iespēju izpēte

Vadītāja personības potenciāla un iespēju izpēte balstīta uz aptaujas anketu, kas palīdz noskaidrot vadītāja potenciālu, līdera spējas un virkni dažādu personības īpašību kvalitātes, kuras dod iespēju izprast vadītāja precizitāti, elastību, sasniegumu motivāciju, prasmi plānot un organizēt savu laiku un darbu, kā arī citas personības īpašības un prasmes. Tiek izmantotas vairākas metodes, starp tām arī:

DISC - DiSC profils raksturo cilvēka dabīgo uzvedību un parāda cilvēka pašnovērtējumu un subjektīvās vēlmes, palīdz saprast savu un citu uzvedību un motivāciju

CPI – Kalifornijas psiholoģiskā aptaujaKompleksa personības daudzfaktoru noteikšanas metode, kas paredzēta personības aprakstam. Aptaujas rezultāts raksturo personības sociālo pieredzi un iemaņas, kas palīdz prognozēt starppersonu mijiedarbības efektivitāti un stilu.

360 grādu novērtēšanas pamatā ir aptauja, kura sniedz informāciju par vadītāja šī brīža sniegumu un attieksmi. Šī procesa ietvaros tiek iegūts vērtējums par vadītāja rīcību būtiskās kompetences jomās.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Darba snieguma vadības sistēmas izveide uzņēmumā

Konsultāciju laikā tiek veikts esošās Darba izpildes vadības (DIV) sistēmas audits (izpēte), izstrādāts jauns vai uzlabots esošais modelis, izstrādāta nepieciešamā dokumentācija (nolikumi, anketas utt.), izņemot programmēšanu elektroniskai DIV procesa nodrošināšanai un dokumentēšanai. DIV sistēmas ieviešanas rezultātā tiek efektīvāk sasniegti noteiktie mērķi, paaugstinās darba produktivitāte, uzlabojas komunikācija starp vadību un darbiniekiem; pieaug vadītāju vadības prasmes; paaugstinās darbinieku motivācija un spējas uzņemties atbildību.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrāde

Uzņēmumā labi saprotams un taisnīgs atalgojuma modelis ir daļa no darbinieku motivācijas sistēmas. Konsultants var palīdzēt izstrādāt jaunu vai pilnveidot esošo sistēmu. Atalgojuma modeļa pamatā tiek iestrādāti skaidri principi, kas parāda, cik, kam un par ko tiek maksāts.  Vienlaicīgi šiem principiem jābūt taisnīgiem, motivējošiem un jāatbilst organizācijas iespējām.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Darbinieku mācību un attīstības sistēmas izveide

Darbinieku mācību un attīstības (tajā skaitā – pēctecības, talantu vadības) sistēmas izveidi ir svarīgi sasaistīt ar uzņēmuma stratēģiju, mērķiem un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai  šos mērķus sasniegtu. Katrā uzņēmumā ir vairākas stratēģiski svarīgas kompetences, kuru uzturēšana un attīstīšana var būtiski ietekmēt biznesa rezultātu, tāpēc ir svarīgi noteikt pasākumu kopumu, kā šīs kompetences nodrošināt. Pēctecības, pieredzes apmaiņas, darba audzināšanas (mentorings) un talantu vadības programmas var būt svarīgas darbinieku attīstības sistēmas sastāvdaļas.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Darbinieku lojalitātes  un iesaistīšanās izpēte un ieteikumu izstrāde

Darbinieku iesaistīšanās līmenis norāda, cik lielā mērā darbinieks ir ieinteresēts un iesaistījies sava darba uzdevumu veikšanā un centienos sasniegt organizācijas mērķus. Jo augstāka lojalitāte, jo zemāka darbinieku mainība. Augsta darbinieku iesaistīšanās paaugstina produktivitāti, uzticēšanos un atbalstu uzņēmuma mērķiem un stratēģijai.  Pēc darbinieku iesaistīšanās izpētes tiek sagatavoti  ieteikumi, kā to paaugstināt.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Kompleksas konsultācijas korporatīvajā pārdošanā

Konsultācijas ir paredzētas korporatīvās pārdošanas organizācijām, kurām nepieciešams (1) reorganizēt un restartēt pārdošanas procesu, (2) izveidot vai nostiprināt pārdošanas komandu, (3) uzlabot pārdošanas rezultātus un (4) efektivizēt pārdošanas procesu.

Konsultācijas dalās septiņos secīgos posmos:

1) Pastāvošā pārdošanas procesa, pārdošanas resursu (produkti/pakalpojumi un klienti), aktuālās tirgus situācijas (konkurence), pārdošanas organizācijas un darbinieku kompetenču audits.

2) Pārdošanas ilgtermiņa kvantitatīvo un kvalitatīvo mērķu noteikšana un uzņēmumam piemērotākās stratēģijas izvēle.

3) Pārdošanas procesa kartes izstrāde: uz uzņēmuma mērķiem (rezultātiem) orientētu biznesa funkciju, procesu, aktivitāšu, uzdevumu noteikšana un aprakstīšana.

4) Pārdošanas standartu (biznesa sistēmas) izstrāde: produktu, klientu, konkurences, attīstības un personāla stratēģijas, sadarbības, pārdošanas kanālu, cenu/atlaižu politikas un pārdošanas darbinieka rokasgrāmatas izstrāde.

5) Pārdošanas vadības, pienākumu un atbildības sadales, iekšējās sadarbības, informācijas un darbību plūsmas organizatoriskā modeļa izstrāde, atalgojuma un motivēšanas sistēmas restrukturizācija.

6) Pārdošanas procesa dokumentēšanas, mērīšanas, analīzes un uzlabošanas metodikas izstrāde, atskaišu un pārskatu sistēmas izveidošana.

7) Pārdošanas speciālistu apmācība darbībai izveidotajā pārdošanas modelī.

 

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

 Pārdošanas darba audits

Projekta rezultātā tiek izvērtēta pārdošanas darba efektivitāte, tiek pētīts pārdošanas aktivitāšu apjoms, to saturs un atdeve, pārdošanas darba sistēmas pārraudzība un izstrādātas rekomendācijas pārdošanas sistēmas pilnveidei.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Klientu apkalpošanas standarta izstrāde

Ņemot vērā uzņēmuma stratēģiju un mērķus, tiek izstrādāts klientu apkalpošanas standarts visām ar klientu apkalpošanu saistītām jomām, sākot ar klientu apkalpošanā iesaistīto darbinieku kompetenci un vizuālo tēlu un beidzot ar svarīgāko procesu un konkrētu aktivitāšu standarta aprakstīšanu. Papildus tiek izstrādāts plāns standarta ieviešanai un rekomendācijas sistēmas uzturēšanai. Izstrādājot standartu, darbiniekiem ir labāk saprotami klientu apkalpošanas mērķi un būtiski uzlabojas klientu apkalpošanas kvalitāte.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

E-mārketings

Esošo uzņēmuma e-pasta kampaņu izvērtējums, ieteikumu izstrāde. Jauna produkta (pakalpojuma) pozicionēšanas risinājumi e-pasta marketingam, ideju ģenerēšana e-pasta saturam.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

LEAN praktiskā darbnīca darba vietā

Paredzēta labākai atsevišķu LEAN metožu apguvei, kā piemēram, 5S, SMED, problēmu risināšana, zudumu identificēšanas apgaita (waste walk) u.c. Darbnīca būs lietderīga, ja nepieciešami konkrēti uzlabojumi darba vietā, jāveido izpratne un jāmotivē darbinieki konkrētās metodes pielietošanā. LEAN metodes padziļinātai apguvei tiek izmantotas dažādas simulācijas un tās ir īpaši piemērotas, ja ir nepieciešams paskatīties uz lietām no malas; viegli un jautri iekustināt darbinieku domāšanu; saskatīt caur spēli iespējas veikt uzlabojumus savā darba vietā.

Lai sagatavotos šai darbnīcai, vispirms notiek darba vietas izpēte, lai identificētu kāda LEAN metode ir piemērotākā. Darbnīcā izskata konkrētās metodes teorētiskos pamatus un tad praktiski tiek risināti konkrēti uzdevumi, kam seko analīze un jaunu mērķu izvirzīšana.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Konsultācijas LEAN ieviešanā 

Konsultācijas LEAN ieviešanā ir noderīgas, ja uzņēmumā ir cilvēks, kas ir gatavs ieviest uzlabojumus, un ir nepieciešama neliela palīdzība „iekustināt” arī pārējos darbiniekus vai nepieciešama papildus motivācija darboties tālāk. Konsultants palīdzēs piemeklēt atbilstošākās LEAN metodes konkrētajā darba vietā pēc tam, kad būs iepazinies ar uzņēmumu klātienē. Vizītes rezultātā konsultants var palīdzēt sagatavot LEAN ieviešanas plānu vai aprakstu par ieteicamajiem nākamajiem soļiem. Vajadzības gadījumā tiek sniegts atbalsts ieviešanas plāna realizācijā.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Projektu vadīšana

Konsultācijas projektu vadīšanā var tikt piedāvātas jebkurā ar projektu vadīšanu saistītā jomā: projektu vadīšanas kultūras ieviešana organizācijā; projektu vadīšanas metodoloģijas izstrāde un ieviešana; projektu portfeļa ieviešana organizācijā; risku vadības metožu izstrāde un ieviešana; projektu vadīšanas IT risinājuma izvēle un ieviešanas organizēšana; projektu reanimēšana; projektu vadītāju vērtēšanas sistēmas izstrāde; sagatavošanās IPMA līmeņu sertifikācijai un tml.

 PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Konsultācijas TOC ieviešanā

TOC (theory of constrains)  pamatā ir pieeja, ka jebkuras kompānijas mērķis ir gūt peļņu gan šodien, gan nākotnē. Lai to sasniegtu TOC pieeja piedāvā fokusēt kompānijas darbību uz sistēmas ierobežojumu (gan no resursu, gan no uzņēmuma politikas viedokļa) noteikšanu un pārvarēšanu. Sistēmas ierobežojumi ir jebkas, kas neļauj sistēmai attīstīties un iziet jaunā, daudz augstākā līmenī. Konsultācijas piedāvā konkrētus algoritmus, kā veiksmīgi vadīt uzņēmuma procesus (ražošana, iepirkumi, krājumi, izplatīšana, pārdošana, mārketings, personāla vadība, projektu vadība) un nodrošināt augošu peļņu.

 PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Procesu vadīšana

Konsultācijas procesu vadībā ietver sevī esošo procesu audītu, izvērtējot procesu atbilstību uzņēmuma strātēģijai. Nosakot uzņēmuma aktuālo  situāciju, konsultācijas projekta laikā tiek uzlaboti esošie vai izstrādāti jauni biznesa procesi (vadīšana, rašošana, pārdošana, klientu serviss, personāla vadība, IT utt), kas lielākā mērā atbilst uzņēmumam misijai, vīzijai un pamata stratēģijai.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Prezentācijas prasmju uzlabošana

Konsultācija+individuālais treniņš. Konsultants iepazīstina ar metodēm, kā radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, personībai un biznesa mērķim atbilstošu publisko uzstāšanos. Iegūta izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu un balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt. Apgūtas taktikas, saņemti ieteikumi, kā meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem. Izmēģinātas, apgūtas aktiermeistarības metodes, kas palīdz izvēlēties un radīt vēstījuma mērķim atbilstošu tēlu. Pilnveidotas prasmes, kā noturēt un virzīt klausītāju uzmanību prezentācijās. Analizēti prezentāciju videoieraksti no Latvijas un pasaules labākās biznesa prakses. Izstrādāts plāns publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidei nākotnē, sniegti individuāli ieteikumi un apgūti vingrinājumi stresa mazināšanai pirms uzstāšanās.

Treneri:

Ina Balamovska

Klāvs Balamovskis

Reinis Druvietis

Inas Balamovskas pieeja:

 

3 padomi, publiski uzstājoties:

4 runātāju lomas, publiski uzstājoties:

 

 

Tēmas, kurās veidojam treniņus un vadam praktiskas konsultācijas:

  • Publiskā runa
  • Uzstāšanās dažādu auditoriju priekšā
  • Mediju treniņi
  • Sagatavošana prezentācijām

Nepieciešams individuāls treniņš vai slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā?

PIESAKIET KONSULTĀCIJU

Sagatavošanās intervijai ar medijiem

Konsultācija+individuālais treniņš. Iepazīšanās ar metodēm, kā izmantot iespēju intervijās pateikt savu vēstījumu. Apgūtas iemaņas, kā veidot vēstījumu medijiem – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu. Iegūta izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu un balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt. Praktiskā treniņā tiek pārbaudītas prasmes runāt intervijās, ko vada profesionāls TV un radio žurnālists. Apgūtas taktikas, saņemti ieteikumi, kā meistarīgi atbildēt uz žurnālista jautājumiem. Izmēģinātas aktiermeistarības metodes, kas palīdz izvēlēties un radīt jūsu vēstījuma mērķim atbilstošu tēlu. Analizēti interviju   videoieraksti no Latvijas un pasaules labākās biznesa prakses. Saņemti individuāli ieteikumi un apgūti vingrinājumi stresa mazināšanai pirms intervijām.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Profesionāla supervīzija vadītājiem

Palīdz izvērtēt personības resursu pozitīvo un ierobežojošo ietekmi uz efektīvu darba uzdevumu izpildi.  Procesa rezultātā tiek apzināti neefektīvas rīcības rašanās cēloņi Profesionālajā līmenī (trūkstošās zināšanas, neprecīza prasmju pielietošana, pieredzes neelastība, sistēmu un procesu izpratne un tml.) un Personības līmenī (vērtību sistēma, attieksmes, identitāte, emocionālā inteliģence u.c.). Rezultātā tiek izstrādāts konsultatīvās apmācības plāns atbilstoši vadītāja kompetences un uztveres resursiem.

Kas ir supervīzija?

 

Treneri:

Agris Grava

Laila Jemberga

PIETEIKT KONSULTĀCIJU VAI SUPERVĪZIJU

 

Individuāls vadītāju  koučings

Tā ir konfidenciāla, privāta partnerība starp klientu, vadītāju, darbinieku vai darbinieku grupu un kouču, ar mērķi paaugstināt attīstības, klienta mācīšanās un darbības efektivitāti. Konsultāciju forma ir daudzkārtējas sarunas ar kouču. Sarunas ir vērstas uz klienta konkrēta mērķa sasniegšanu biznesa un uzņēmuma stratēģijas robežās.

Koučings pārrunu vadīšanā

Koučings pārrunu vadīšanā atbalsta pārrunu vedēja kompetenču pilnveidi, apzinātības paaugstināšanu pārrunu procesā, prasmes vadīt sevi un savu emocionālo stāvokli pārrunu procesā, paaugstina pārrunu vedēja efektivitāti.

Edmunda Apsalona metodika: Cita Pieeja attīstības pārrunām

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Iekšējo treneru prasmju uzlabošana/ treneru trenēšanu

Iekšējo treneru prasmju uzlabošana dažādos aspektos (mācību programmas un materiālu izveide, atbilstošu mācību metožu izvēle, pasniedzēja personība, grupu dinamika, mācību efektivitāte u.c.)

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Mentorings projektu vadītājiem

Profesionāla projektu vadītāja atbalsts jaunam projekta vadītājam no projekta uzsākšanas līdz pat tā novērtēšanai.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU

Personības profila izveide

Izmantojot dažādas metodes, atkarībā no situācijas un mērķiem, tiek izveidots personības profils, kas parade/ apraksta personību no dažādiem skatu punktiem, palīdz saprast uzvedību, attieksmi, motivāciju, prognozēt starppersonu mijiedarbības efektivitāti un stilu, noteikt personības briedumu, pašrealizācijas koeficientu, orientāciju uz sasniegumiem utt. Izmantojam šādas metodes:

 DISC - DiSC profils raksturo cilvēka dabīgo uzvedību un parāda cilvēka pašnovērtējumu un subjektīvās vēlmes, palīdz saprast savu un citu uzvedību un motivāciju

CPI – Kalifornijas psiholoģiskā aptauja.  Kompleksa personības daudzfaktoru noteikšanas metode, kas paredzēta personības aprakstam. Aptaujas rezultāts raksturo personības sociālo pieredzi un iemaņas, kas palīdz prognozēt starppersonu mijiedarbības efektivitāti un stilu.

PIETEIKT KONSULTĀCIJU